Extrasul de cont al salariatului

La sfârșitul fiecărui an calendaristic, fiecare salariat primește de la SOKA-BAU un extras de cont privind drepturile sale de concediu. Angajatorul primește o situaţie centralizată care conţine drepturile tuturor salariaţilor săi din Germania. SOKA-BAU prezintă separat pe ani drepturile de concediu pentru anii calendaristici respectivi.

Extrasul de cont conţine detalii importante referitoare la activitatea salariatului în Germania în ultimii doi ani calendaristici (durata activităţii, zilele de activitate, salariul brut, zilele de concediu asimilate și remuneraţia de concediuasimilată, precum și drepturile de concediu acordate). De asemenea sunt specificate și drepturile de concediu neconsumate. Pe lângă drepturile sale neconsumate de concediu stabilit prin convenţiile colective, salariatul poate vedea cuantumul în care plata acestor drepturi a fost acoperită de angajatorul său.

Salariatul primește un extras de cont și după fiecare decont pentru restituiri, compensaţii și de despăgubiri.

Dacă în timp de trei luni după încetarea raportului de muncă sau a detașării unui salariat nu este anunțat la SOKA-BAU cu un nou raport de muncă la o întreprindere de construcţii, salariatul primește un extras de cont de unde reies datele corespunzătoare până la încetarea raportului de muncă.

Aceste date rezultă din înștiințările lunare pe care angajatorul trebuie să le depună lunar la SOKA-BAU.

Dacă există vreo eroare în înștiințări imputabilă angajatorului, iar extrasul de cont este incorect sau incomplet, salariatul poate să solicite angajatorului în termen de două luni de la primirea extrasului de cont rectificarea acestuia. Dacă nici în urma somaţiei angajatorul nu efectuează corectura, salariatul poate solicita în instanță rectificarea printr-o plângere împotriva angajatorului, chiar și în faţa unei instanţe judecătorești germane.