Concediul & durata concediului

Salariații detașați sau delegați își dobândesc în timpul activității lor în Germania dreptul la concediu plătit. Numărul zilelor de concediu depinde de numărul zilelor de activitate în Germania.

După 12 zile de activitate, salariatul are dreptul la o zi de concediu. Dreptul la concediu pentru salariați pentru un an (= anul calendaristic) este de 30 de zile de concediu (= zile lucrătoare). Zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale nu sunt zile lucrătoare, prin urmare salariatul nu trebuie să-și ia concediu pentru timp liber în aceste zile. Pentru a putea determina numărul zilelor de concediu la care un salariat are dreptul la un moment dat, se iau în calcul zilele de activitate. Baza de calcul este întotdeauna anul calendaristic.

La sfârșitul anului calendaristic, zilele de concediu neacordate vor fi reportate ca și zile de concediu restante,  pentru următorul an calendaristic. Nu este posibilă o nouă reportare în anul calendaristic următor.

Pentru persoanele cu handicap grav și pentru persoanele minore sunt valabile alte reglementări privind concediul. Se aplică în special prevederile § 8 nr. 2.2 și 4.1, precum și nr. 11 BRTV.

Dreptul de concediu al unui salariat pentru perioada detașării sale se calculează conform zilelor de activitate prestate în Germania. 

Zile de activitate sunt considerate în principiu toate zilele calendaristice ale unui an în care a existat un raport de muncă cu o întreprindere de construcţii. Aici se includ și zilele de sâmbătă, duminică și de sărbători legale. Raportul de muncă în sensul procedurii de concediu încetează în momentul în care salariatul și-a încheiat activitatea în domeniul construcţiilor în Germania.

Nu constituie zile de activitate zilele,

  • în care salariatul a lucrat pentru o întreprindere de construcţii cu sediul în afara Germaniei, pe șantiere situate în afara Germaniei;
  • în care salariatul a absentat nemotivat de la locul de muncă (zile fără plată);
  • în care salariatul a avut concediu neplătit, dacă acest concediu a durat mai mult de 14 zile calendaristice. Dacă, de exemplu, un salariat primește concediu neplătit timp de 4 săptămâni, durata activităţii trebuie diminuată cu 28 de zile (4 săptămâni x 7 zile calendaristice).

Zilele de activitate se stabilesc separat pentru fiecare an calendaristic.

Pentru a facilita calculul zilelor de activitate, se calculează pentru lunile complete 30 zile de activitate. 

Exemplu:
Un salariat își începe activitatea în data de 20.05. pe un șantier din Germania și își desfășoară activitatea acolo până în data de 31.12. a anului calendaristic. În această perioadă, a lipsit nemotivat 5 zile lucrătoare și a avut 21 zile consecutive de concediu neplătit.

Câte zile de activitate se calculează?

20.05. până la 31.05.

= 12 zile de activitate

01.06. până la 31.12.

= 7 luni

7 x 30 zile calendaristice

= 210 zile de activitate


Sumă


= 222 zile de activitate

  
minus zilele lipsă= 5 zile de activitate
minus concediul neplătit= 21 zile de activitate

Sumă   


= 196 zile de activitate

Rezultă pentru salariat 196 zile de activitate.

Cu ajutorul zilelor de activitate se pot calcula zilele de concediu dobândite de un salariat într-un an calendaristic.

După 12 zile de activitate (= divizorul de concediu 12), angajatul are dreptul la o zi de concediu.

Prin împărţirea zilelor de activitate prin divizorul de concediu 12, se obţin zilele de concediu la care are dreptul salariatul. Dreptul de concediu se acordă doar în zile întregi. Fracţiunile zilelor de concediu vor fi rotunjite în jos la zile întregi în timpul anului calendaristic în curs.

Formula pentru zile de concediu:
(Numărul total al zilelor de activitate) / (divizorul de concediu 12) = zile de concediu
 
Exemplu:
Salariatul activează pe șantier în Germania din data de 01.04.
El dorește concediu începând cu data de 21.10.
Câte zile de concediu i se pot acorda maxim?

01.04. până la 31.10.= 7 luni
7 x 30 zile calendaristice= 210 zile de activitate
(210 zile de activitate)/12= 17,5 zile de concediu

Salariatul are dreptul la 17 zile de concediu, deoarece în anul calendaristic curent se rotunjește întotdeauna în jos, drept pe care îl obține începând cu data de 21.10. Și zilele de concediu sunt zile de activitate.

La sfârșitul anului calendaristic, zilele de concediu neacordate până în acel moment vor fi reportate în anul calendaristic următor. Fracţiunile zilelor de concediu care au ca rezultat cel puţin jumătatea unei zile de concediu, vor fi rotunjite în sus la zile de concediu întregi.

  • Stabiliţi zilele de activitate din Germania pentru anul calendaristic trecut.
  • Împărţiţi zilele de activitate cu divizorul de concediu 12 pentru a obţine zilele de concediu dobândite în anul calendaristic trecut.
  • Rotunjiţi în sus fracţiunile zilelor de concediu care au ca rezultat cel puţin jumătatea unei zile de concediu, la zile întregi de concediu.
  • Din zilele de concediu dobândite scădeţi zilele de concediu acordate în anul calendaristic trecut.
  • Rezultatul sunt zilele de concediu restante. Acestea vor fi reportate în anul calendaristic următor. Salariatul poate folosi zilele de concediu restante pentru concediu în anul următor.

Exemplu:
Un salariat a avut activitate în Germania în domeniul construcţiilor în decursul unui an calendaristic, din data de 01.04. până la 31.12. În decursul anului calendaristic, angajatorul i-a acordat 16 zile de concediu. Și după data de 31.12. el lucrează pe șantier în Germania. Care este numărul zilelor de concediu ale salariatului care trebuie reportate în anul calendaristic următor?

01.04. până 31.12.

= 9 luni

9 x 30 zile calendaristice

= 270 zile de activitate

270/12

=22,5

zile de concediu dobândite

22,5 /rotunjit în sus 23 zile

minus zilele de concediu acordate

16

zile de concediu restante

7

Salariatul are dreptul la un concediu restant de 7 zile care se reportează în anul calendaristic următor și care poate fi luat până la data de 31.12. a anului următor.

Salariatul poate beneficia pe parcursul detașării sale de zilele de concediu dobândite în Germania. În momentul în care salariatul și-a dobândit dreptul la cel puţin o zi de concediu , el poate beneficia de aceasta, de comun acord cu angajatorul.

În cazul în care salariatul și-a încetat detașarea în Germania, el poate beneficia în timpul unei detașări ulterioare de dreptul său de concediu dobândit în detașarea anterioară și neconsumat. Acest concediu va fi acordat de către angajatorul următor care îl va detașa pe salariat în Germania.

În cazul în care după prima detașare nu mai are loc alta, salariatul are posibilitatea de a depune la SOKA-BAU o cerere de compensare a indemnizației sale de concediu.

Zilele de concediu neefectuate se prescriu odată cu sfârșitul anului care urmează anului în care s-a creat dreptul de concediu. Dreptul la concediu din anul 2017 se prescrie, de exemplu, odată cu sfârșitul anului 2018. Din acest motiv, angajatorul trebuie să-i acorde salariatului zilele de concediu rezultate din anul de activitate 2017 cel târziu până în data de 31.12.2018. După această dată, salariatul și-a pierdut dreptul la zilele de concediu și de a invoca  indemnizația de concediu faţă de angajator. Concomitent cu prescrierea drepturilor de concediu, salariatul nu mai poate primi de la SOKA-BAU nici compensaţia. El poate însă depune la SOKA-BAU o cerere de despăgubire pentru drepturile sale prescrise.

Dacă angajatorul a acordat salariaților săi înainte de detașare mai mult concediu, decât aceștia au obținut în țara de origine în acest an calendaristic, salariații au primit concediu în avans.

Zilele de concediu acordate în avans și indemnizația de concediu acordată pentru acestea, se vor scădea din dreptul de concediu al salariatului dobândit în Germania.

Salariatul poate să-și împartă concediul în mai multe părți. În acest caz, el primește pentru fiecare zi de concediu o diurnă corespunzătoare.

Dacă salariatul lucrează și în anul următor pe șantiere în Germania și beneficiază de concediu, trebuie acordate mai întâi drepturile restante de concediu din anul trecut. Salariatul poate beneficia de acest concediu restant până la sfârșitul anului calendaristic următor. După aceea, dreptul de concediu al salariatului față de angajator se stinge. Pentru drepturi stinse, salariatul primește o despăgubire. Pentru a nu pierde dreptul la concediul din anul precedent, acesta trebuie acordat de către angajator în orice caz înainte de concediul dobândit în anul calendaristic curent.

Dacă salariatul se angajează la o altă întreprindere de construcţii pe teritoriul Germaniei, el poate beneficia de drepturile de concediu acumulate la noul său angajator din domeniul construcţiilor. Este un avantaj deosebit faptul că salariatul poate „lua“ cu el drepturile sale de concediu pe teritoriul Germaniei, independent dacă întreprinderea de construcţii își are sediul în Germania sau în străinătate.

Pentru ca salariatul într-adevăr să-și poată obțină drepturile sale de concediu de la noul său angajator, ultimul angajator trebuie să raporteze către SOKA-BAU încetarea raportului de muncă. Noul angajatorul primește de la SOKA-BAU un raport actual cu extrasul de cont al salariatului, din care rezultă dacă în momentul schimbării angajatorului mai există drepturi de concediu și care este valoarea acestor drepturi.

În cazul decesului salariatului, drepturile sale la indemnizația de concediu, a compensaţiei de concediu sau a despăgubirii se transferă la moștenitori. Dreptul la indemnizația de concediu se îndreaptă către SOKA-BAU. Vă rugăm să contactați în acest caz SOKA-BAU.