Zwroty

Pracodawca udzielając pracownikowi urlopu podczas jego zatrudnienia w branży budowlanej w Niemczech, wypłaca bezpośrednio pracownikowi wynagrodzenie za urlop. SOKA-BAU zwraca pracodawcy to wypłacone wynagrodzenie za urlop.

Jeśli pracodawca udzielił swoim pracownikom więcej urlopu, niż wykazuje rozliczenie jego roszczeń według układów zbiorowych pracy, chodzi więc o dobrowolne ponadtaryfowe świadczenie, które nie podlega zwrotowi.

Może się zdarzyć, że SOKA-BAU musi zobowiązać pracodawcę do zgłaszania i płatności składek za czas przeszły. Jeśli dany pracodawca udzielił urlopu i wypłacił wynagrodzenie urlopowe swoim pracownikom przed jego udziałem w Postępowaniu urlopowym, wówczas SOKA-BAU zwróci temu pracodawcy wypłacone wynagrodzenia urlopowe.

SOKA- SOKA-BAU wypłaca pracodawcy roszczenia zwrotne, jeśli jego konto składkowe nie wykazuje żadnych zaległości składkowych i pracodawca w pełni wywiązał się ze swoich obowiązków meldowania.

Od dnia 01.01.2019 roszczenia składkowe i zwroty będą zasadniczo kompensowane Zwroty zostaną zapisane na rachunku automatycznie. Warunkiem jest,

  • że wszystkie wymagane zgłoszenia są kompletne,
  • że nie ma żadnych zastrzeżeń, co do zgodności z prawem zgłaszanych przez pracodawcę roszczeń zwrotnych i

Dotyczy to również przedsiębiorstw, które zostały pociągnięte przez SOKA-BAU z mocą wsteczną do zgłaszania i opłacania składek.

Natomiast wzajemna kompensata roszczeń zwrotnych z zaległościami składek przez pracodawcę jest wykluczona.

Roszczenia o zwrot wynagrodzeń za urlop zasadniczo przepadają, gdy nie będą dochodzone w SOKA-BAU do 30.09. po upływie roku, w którym one powstały. Przy zakończeniu stosunku pracy i w przypadku, gdy pracownik nie będzie więcej ujęty przez BRTV (np. po zakończeniu oddelegowania) bez zakończenia stosunku pracy, roszczenia o zwrot wynagrodzeń za urlop przepadają już 15. drugiego miesiąca, który nastąpi po zakończeniu oddelegowania.

Pracownik opuszcza n.p. w dniu 25.08.2016 Niemcy, ponieważ kończy się jego oddelegowanie. Za wypłacone w sierpniu 2016 r. i we wcześniejszych miesiącach wynagrodzenie urlopowe, termin płatności zwrotu roszczeń pracodawcy przepada z upływem 15.10.2016 r. Po jego upływie SOKA-BAU musi zasadniczo odmówić zwrotów.  

W przypadku wstecznego pociągnięcia przedsiębiorstwa, upływ terminu utraty płatności zwrotów wynosi dwa lata. Okres ten rozpoczyna się z końcem roku, w którym SOKA-BAU powiadomiła pracodawcę o obowiązku płacenia składek. Jeżeli pomiędzy SOKA-BAU i pracodawcą prowadzony będzie przed sądem spór prawny, dwuletni okres upływu utraty ważności rozpocznie się dopiero po zakończeniu roku, w którym będzie prawnie ustanowione lub ustalone poprzez zgodne oświadczenia, że przedsiębiorstwo pracodawcy zobowiązane jest do udziału w postępowaniu kasy urlopowej.