Wynagrodzenie urlopowe

Urlop jest opłaconym czasem wolnym. Za czas trwania urlopu pracownikowi przysługuje, wynagrodzenie urlopowe.

Wynagrodzenie urlopowe wynosi 14,25 % od wynagrodzenia brutto.

Składa się na nie wynagrodzenie za urlop w wysokości 11,4 % wynagrodzenia brutto, które należne jest w czasie urlopu w miejsce wynagrodzenia za pracę i dodatek urlopowy w wysokości 25 % wynagrodzenia urlopowego.

Roszczenie pracownika o wynagrodzenie urlopowe opiera się na zarobionej w Niemczech sumie wynagrodzeń brutto. Wynagrodzenie brutto jest zapłatą, wypłaconą pracownikowi przez pracodawcę, jako równowartość wykonanej przez niego pracy. Wynika to zazwyczaj z umowy o pracę w połączeniu z ustawowymi ustaleniami lub ustaleniami Układu zbiorowego państwa, z którego pracownik jest oddelegowany.

Przy wykonywaniu pracy w Niemczech, wynagrodzenie minimalne nie może być zaniżone. Jeśli pracownik ma na mocy prawa państwa delegującego prawo do wyższego wynagrodzenia, niż najniższe niemieckie wynagrodzenie, jest ono do zastosowania.

Również udzielone już wynagrodzenie za urlop należy do wynagrodzenia brutto. Do wynagrodzenia brutto nie zalicza się wynikających z układów zbiorowych pracy 13 dochodów miesięcznych lub wypłat zakładowych o podobnym charakterze (gratyfikacja bożonarodzeniowa, roczne premie), ekwiwalentu za urlop jak również odpraw, które są wypłacane na zakończenie zatrudnienia.

Formuła wynagrodzenia za urlop:
14,25 % wynagrodzenia brutto = wynagrodzenie za urlop

Przykład:
Pracownik zarobił w 2018 roku w Niemczech już 9.000,00 EUR brutto. 14,25 % od 9.000,00 EUR wynagrodzenia brutto daje pracownikowi dodatkowo do wynagrodzenia brutto, wynagrodzenie urlopowe w wysokości 1.282,50 EUR. Wynagrodzenie urlopowe jest wypłacane proporcjonalnie, według liczby udzielonych dni urlopu.

Pobiera pracownik tylko część swojego zaoszczędzonego urlopu (urlop częściowy), pracodawca wypłaca mu, za każdy dzień urlopu odpowiednią stawkę dzienną, jako wynagrodzenie.
 

Formuła przy urlopie częściowym:
(roszczenie urlopowe w)/ dni urlopu = stawka dzienna
stawka dzienna x udzielone dni urlopu = wynagrodzenie za urlop

Przykład:
Pracownik zaoszczędził w ciągu roku kalendarzowego 2017 w sumie 8 dni urlopu i roszczenie urlopowe w wysokości 1.200,00 EUR. Chciałby on teraz wykorzystać 2 dni urlopu. Jak wysokie jest jego wynagrodzenie za ten częściowy urlop?

(1.200 EUR)/8 = 150 EUR
150 EUR x 2 = 300 EUR

Za 2 dni urlopu pracodawca musiałby wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za urlop w wysokości 300,00 EUR.

Pracownik może wykorzystać urlop w całości lub w kilku częściach. Dla wynagrodzenia należy ustalić stawkę dzienną.

Formuła przy urlopie częściowym:
(pozostałe roszczenie urlopowe w EUR)/(pozostałe dni urlopu) = stawka dzienna
stawka dzienna × udzielone dni urlopu = wynagrodzenie za urlop

Przykład:
Z nabytych w roku kalendarzowym 2018 praw urlopowych pracownik otrzymał już 2 dni urlopu i wynagrodzenie za urlop w wysokości 300,00 EUR.
Tymczasem był on w roku kalendarzowym zatrudniony łącznie 130 dni na niemieckich budowach i zarobił 11.425,00 EUR brutto (w tym wynagrodzenie za urlop). Teraz chciałby wykorzystać dalsze 6 dni urlopu. Jak wysokie jest wynagrodzenie za urlop, które pracodawca musi wypłacić pracownikowi za te 6 dni urlopu?

a)
Na wstępie należy na nowo obliczyć ogólne zaoszczędzone wynagrodzenie za urlop w roku kalendarzowym na podstawie zgłaszanych sum wynagrodzeń brutto.

14,25 % od 11.425,00 EUR = 11.628,06 EUR

Pracownik nabył w roku kalendarzowym łącznie wynagrodzenie za urlop w wysokości 1.628,06 EUR.

Z tego wynagrodzenia za urlop pracownik otrzymał już 300,00 EUR.

1.628,06 EUR - 300,00 EUR = 1.328,06 EUR

Pozostałe wynagrodzenie za urlop pracownika za rok kalendarzowy wynosi więc 1.328,06 EUR.

b)
Również zaoszczędzone dni urlopu muszą być za rok kalendarzowy na nowo obliczone.

130/12 = 10,83 / zaokrąglone w dół 10

Pracownik nabył więc w roku kalendarzowym ogółem prawo do 10 dni urlopu. Te 10 dni urlopu należy pomniejszyć o udzielone już 2 dni.

10 - 2 = 8

Tak więc za rok 2018 pozostało pracownikowi jeszcze 8 dni urlopu.

c)
Ponieważ pracownik nie chce pobrać wszystkich pozostałych dni urlopu, chodzi więc ponownie o urlop częściowy, którego wynagrodzenie za urlop będzie obliczone za pomocą stawki dziennej. Nową stawkę dzienną należy pomnożyć przez liczbę nowo udzielonych dni urlopu.

(1.328,06 EUR)/8 = 166,01 EUR
166,01 EUR x 6 = 996,06 EUR

Za 6 dni nowo udzielonego urlopu w 2018 pracownik otrzyma od swojego pracodawcy wynagrodzenie urlopowe w wysokości 996,06 EUR.

Jeśli pracownik pracuje także w następnym roku na budowach w Niemczech, nabywa on nowych roszczeń urlopowych. Pracodawca udzielając pracownikowi w nowym roku kalendarzowym urlopu, powinien najpierw sprawdzić, czy i w jakiej wysokości pracownik ten posiada jeszcze, przeniesioną resztę roszczeń urlopowych. Aby urlop z minionego roku nie przepadł, należy najpierw udzielić reszty roszczeń urlopowych, zanim pobrany zostanie urlop z bieżącego roku.

Przykład:
Pracownik zabrał z roku 2016 na rok 2017 jeszcze 8 dni reszty urlopu. Ponadto ma on jeszcze z roku 2016 pozostałe roszczenia do wynagrodzenia za urlop w wysokości 1.200,00 EUR.

Pracownik chce teraz w roku 2017 wykorzystać dalsze 6 dni urlopu. Jak wysokie jest jego roszczenie do wynagrodzenia za urlop z pozostałych roszczeń urlopowych? Ponieważ pracownik chce pobrać tylko część reszty urlopu, roszczenie do wynagrodzenia za urlop należy ustalić ponownie używając stawki dziennej.

(1.200 EUR)/8=150 EUR
150 EUR x 6=900 EUR

Pracownik otrzyma za 6 dni urlopu wynagrodzenie za urlop w wysokości 900 EUR.

Wypłata wynagrodzenia za urlop poprzez pracodawcę następuje wraz z pozostałym wynagrodzeniem rozliczeniowego miesiąca, najpóźniej do 15. następnego miesiąca. Pracodawca dochodzi wypłaconych roszczeń urlopowych w ramach elektronicznego zgłoszenia miesięcznego w SOKA-BAU i otrzymuje zwrot całości wypłaconych roszczeń urlopowych. Odnosi się to również do części, które pracownik nabył podczas oddelegowania u innego pracodawcy.

Aby pracownik mógł dochodzić swoich roszczeń urlopowych u nowego pracodawcy, jego ostatni pracodawca musi powiadomić SOKA-BAU o zakończeniu stosunku pracy. Pracownik otrzyma od SOKA-BAU w tym przypadku aktualny wykaz z jego roszczeniam urlopowymi w momencie zmiany pracodawcy (wyciąg z konta pracownika). Wykaz ten uważa się, jako zaświadczenie o urlopie.

Pracodawca zatrudniając pracownika, który wcześniej zatrudniony był u innego pracodawcy w branży budowlanej, wymaga bieżącego wyciągu z konta pracownika do ustalenia wynagrodzenia urlopowego i zażąda aktualnego wykazu w SOKA-BAU. Jest to niezbędne do określenia czy i w jakim stopniu pracownik przynosi roszczenia urlopowe z jego poprzedniego stosunku pracy.