Wyciąg z konta pracownika

Po upływie roku kalendarzowego każdy pracownik otrzyma z SOKA-BAU wyciąg z konta z jego roszczeniami urlopowymi. Pracodawca otrzymuje ogólny wykaz roszczeń wszystkich zatrudnionych przez niego w Niemczech pracowników. SOKA-BAU wykazuje wszystkie roszczenia w rozbiciu na lata kalendarzowe.

Wyciąg z konta zawiera ważne informacje na temat pracy pracownika w Niemczech w ostatnich dwóch latach kalendarzowych (okres zatrudnienia, dni zatrudnienia, wynagrodzenie brutto, nabyte dni urlopu i wynagrodzenie za urlop jak również udzielone roszczenia urlopowe). Następnie ujęte są również niewykorzystane jeszcze roszczenia. Oprócz wysokości pozostałych roszczeń urlopowych zgodnych z układem zbiorowym, pracownik może również poznać, w jakiej wysokości zostały one w międzyczasie pokryte poprzez składki pracodawcy.

Pracownik otrzymuje także wyciąg z konta po każdym rozliczeniu urlopu, ekwiwalentu i odszkodowania.

Jeśli w ciągu trzech miesięcy od zakończenia stosunku pracy, bądź zakończenia oddelegowania pracownika, nie nastąpi wobec SOKA-BAU zarejestrowany nowy stosunek pracy w przedsiębiorstwie budowlanym, pracownik otrzyma wyciąg z konta pracownika, z którego będą wynikać odpowiednie dane do czasu zakończenia stosunku pracy.

Dane te wynikają ze zgłoszeń, które pracodawca musi co miesiąc składać do SOKA-BAU.

Pracodawcy przy zgłoszeniach może przydarzyć się błąd. Jeśli wówczas wyciąg z konta jest nieprawidłowy lub niepełny, pracownik może w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wyciągu z konta wystąpić do pracodawcy, o jego skorygowanie. Jeżeli pracodawca pomimo wezwania nie podejmie kroków w celu dokonania korekty, pracownik może pozwać swojego pracodawcę o sprostowanie, także przed sądem niemieckim.