Urlop i okres urlopu

Pracownicy delegowani w trakcie zatrudnienia w Niemczech nabywają prawo do płatnego urlopu. Liczba dni urlopu zależy od liczby dni zatrudnienia w Niemczech.

Po każdych 12 dniach zatrudnienia pracownik nabywa prawo do jednego dnia urlopu. Roszczenia urlopowe wynoszą zatem 30 dni urlopu (= dni robocze)  za rok urlopowy (= rok kalendarzowy). Soboty, niedziele i święta nie są dniami roboczymi, tak więc pracownik za czas wolny w te dni, nie musi brać urlopu.

Aby móc obliczyć pracownikowi przysługujące mu do określonego momentu dni urlopu, decydująca jest liczba dni zatrudnienia. Podstawą do tego każdorazowo jest rok kalendarzowy.

Z końcem roku urlopowego, nie udzielone jeszcze do tej pory dni urlopu zostaną przeniesione na następny rok kalendarzowy jako reszta urlopu. Dalsze przeniesienie na następny rok nie jest dopuszczalne.

Dla osób niepełnosprawnych i nieletnich obowiązują odmienne uregulowania urlopowe. Zastosowanie mają w szczególności § 8 nr 2.2 i 4.1 jak również nr 11 BRTV.

Prawo do urlopu pracownika za okres jego oddelegowania mierzone jest według dni zatrudnienia w Niemczech.

Do dni zatrudnienia zalicza się zasadniczo wszystkie dni kalendarzowe jednego roku, w którym istnieje stosunek pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Obejmuje to również soboty, niedziele i święta. Stosunek pracy w myśl postępowania urlopowego kończy się, gdy pracownik zakończył swoją działalność budowlaną w Niemczech.

Dniami zatrudnienia nie są dni, w których

  • pracownik pracował na budowach poza granicami Niemiec dla przedsiębiorstwa budowlanego z siedzibą poza terenem Niemiec;
  • pracownik był nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia (dni bez zapłaty);
  • pracownik otrzymał urlop bezpłatny, trwający dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeżeli na przykład pracownik bierze 4 tygodnie urlopu bezpłatnego, należy skrócić okres zatrudnienia o 28 dni (4 tygodnie x 7 dni kalendarzowe).

Dni zatrudnienia należy ustalać oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

W celu ułatwienia obliczenia dni zatrudnienia przyjmuje się, za pełne miesiące zawsze 30 dni zatrudnienia.

Przykład:
Pracownik rozpoczyna 20.05. swoją działalność na budowie w Niemczech i jest tam zatrudniony do 31.12. roku kalendarzowego. W tym czasie był 5 dni roboczych nieobecny bez usprawiedliwienia i otrzymał 21 dni bezpłatnego urlopu.
Jak oblicza się ilość dni zatrudnienia?

20.05. do 31.05.

= 12 dni zatrudnienia

01.06. do 31.12.

= 7 miesięcy

7 x 30 dni kalendarzowych                                

= 210 dni zatrudnienia


suma


= 222 dni zatrudnienia

  
po odliczeniu dni nieobecności= 5 dni zatrudnienia
po odliczeniu urlopu bezpłatnego= 21 dni zatrudnienia

suma


=   196 dni zatrudnienia

Dla pracownika wyniknie 196 dni zatrudnienia.

Przy pomocy dni zatrudnienia  można obliczyć dni urlopu nabytego przez pracownika w roku kalendarzowym.

Po każdych 12 dniach zatrudnienia (= dzielnik urlopowy 12) pracownik nabywa prawo do jednego dnia urlopu.

Dzieląc dni zatrudnienia przez dzielnik urlopowy 12, otrzyma się jako wynik ilość dni urlopu przysługujące pracownikowi. W bieżącym roku kalendarzowym niepełne dni urlopu będą zaokrąglone w dół do pełnych dni urlopu.

Wzór na dni urlopu:
(ogólna liczba dni zatrudnienia)/(dzielnik urlopowy 12 )=dni urlopu

Przykład:
Pracownik jest zatrudniony od dnia 01.04. na budowie w Niemczech.
Od 21.10. chce wziąć urlop. Ile dni urlopu można mu maksymalnie udzielić?

01.04. do 31.10.= 7 miesięcy
7 x 30 dni kalendarzowych= 210 dni zatrudnienia
(210 dni zatrudnienia)/12= 17,5 dni urlopu

Ponieważ w bieżącym roku kalendarzowym dni urlopu są zawsze zaokrąglane w dół, pracownik nabył prawo do 17 dni urlopu, które może wykorzystać od 21.10. Dni urlopu są również dniami zatrudnienia.

Na koniec roku urlopowego nieudzielone dni urlopu zostają przeniesione na następny rok. Niepełne dni urlopu, które tworzą co najmniej pół dnia urlopu, są teraz zaokrąglane do pełnych dni urlopu.

  • Prosimy obliczyć dni zatrudnienia w Niemczech w ubiegłym roku kalendarzowym.
  • Prosimy podzielić dni zatrudnienia przez dzielnik urlopowy 12, aby ustalić dni urlopu nabyte w trakcie minionego roku kalendarzowego
  • Prosimy zaokrąglić niepełne dni urlopu, które tworzą co najmniej pół dnia urlopu, do pełnych dni urlopu.
  • Od nabytych dni urlopu należy odjąć dni, udzielone już w minionym roku kalendarzowym
  • Wynikiem są pozostałe dni urlopu. Te dni należy przenieść na następny rok kalendarzowy. W związku z tym pracownik może wykorzystać te pozostałe dni urlopu w następnym roku

Przykład:
Pracownik był zatrudniony od 01.04. do 31.12. roku kalendarzowego w branży budowlanej w Niemczech. W ciągu roku kalendarzowego jego pracodawca udzielił mu 16 dni urlopu. Po 31.12. jest on nadal zatrudniony na niemieckich budowach. Jak wysokie jest jego pozostałe roszczenie urlopowe, które jest do przeniesienia na następny rok?

01.04. do 31.12.

= 9 miesięcy

9 x 30 dni kalendarzowych

= 270 dni zatrudnienia

270/12

= 22,5

nabyte dni urlopu

22,5 / zaokrąglone do 23 dni

po potrąceniu udzielonych już dni urlopu

16

reszta dni urlopu

7 dni

Pracownik ma prawo do pozostałych 7 dni urlopu, które będą przeniesione na następny rok kalendarzowy i mogą być pobrane do 31.12. następnego roku.

Pracownik może wykorzystać nabyte w Niemczech dni urlopu podczas jego oddelegowania. Z chwilą nabycia przez pracownika prawa, do co najmniej jednego dnia urlopu, może on go wykorzystać w porozumieniu z pracodawcą.

Jeżeli pracownik zakończył oddelegowanie do Niemiec, może on jego nabyte w Niemczech i jeszcze niewykorzystane prawa urlopowe zatrzymać i wykorzystać podczas późniejszego oddelegowania.

Tego urlopu udziela ten pracodawca, który aktualnie deleguje go do Niemiec.

Jeżeli nie nastąpi więcej oddelegowanie, pracownik ma możliwość złożyć w SOKA-BAU wniosek o ekwiwalent  jego wynagrodzenia za urlop.

Urlop przepada po upływie roku, który nastąpi po roku powstania roszczeń urlopowych. Na przykład prawo urlopowe z roku 2017 przepada z upływem roku 2018. W związku z tym, pracodawca musi udzielić swoim pracownikom dni urlopu z roku zatrudnienia 2017 najpóźniej do 31.12.2018 r. Następnie pracownik traci swoje prawa do dni urlopu i roszczenia urlopowego w stosunku do swojego pracodawcy. Wraz z utratą roszczeń urlopowych, pracownik nie może więcej otrzymać ekwiwalentu od SOKA-BAU. Jednak nadal może
on ubiegać się w SOKA-BAU o odszkodowanie za utracone roszczenia.

Jeśli pracodawca już przed oddelegowaniem udzielił swoim pracownikom więcej urlopu niż należało im się za okres zatrudnienia w danym roku kalendarzowym w kraju ojczystym, otrzymali oni zatem urlop z góry.

Ten udzielony z góry urlop będzie odliczony od nabytych w Niemczech roszczeń urlopowych i wynagrodzenie za urlop będzie odpowiednio zredukowane.

Pracownik może wykorzystać swój urlop w kilku częściach. W tym przypadku otrzyma za każdy dzień urlopu wynagrodzenie w formie stawki dziennej.

Z zakończeniem roku kalendarzowego niewykorzystane przez pracownika dni urlopu będą przeniesione na następny rok kalendarzowy. Niepełne dni urlopu, które tworzą co najmniej pół dnia urlopu, będą teraz zaokrąglane do pełnych dni urlopu.

Jeśli pracownik także w nowym roku kalendarzowym pozostaje na budowach w Niemczech i wykorzystuje urlop, musi w pierwszej kolejności wykorzystać resztę urlopu z poprzedniego roku. Pracownik może wykorzystać resztę urlopu do końca nowego roku kalendarzowego. Po tym terminie przepada on wobec tego pracodawcy. Za utracone roszczenia urlopowe pracownik otrzyma odszkodowanie. Aby nie przepadł urlop z ubiegłego roku, w każdym przypadku musi być udzielony przez pracodawcę w pierwszej kolejności, a więc przed urlopem z bieżącego roku.

Pracownik przechodząc w obrębie Niemiec do innego przedsiębiorstwa, może zrealizować swoje zaoszczędzone prawa urlopowe u nowego pracodawcy budowlanego.

Szczególną zaletą jest to, że pracownik swoje roszczenia urlopowe może w obrębie Niemiec „zabrać ze sobą“, niezależnie od tego, czy właściciel przedsiębiorstwa budowlanego posiada swoją siedzibę w Niemczech czy za granicą.

Aby pracownik mógł faktycznie dochodzić swoich roszczeń urlopowych u nowego pracodawcy, jego ostatni pracodawca musi powiadomić SOKA-BAU o zakończeniu stosunku pracy. Nowy pracodawca otrzymuje od SOKA-BAU aktualny przegląd (wyciąg z konta pracownika), z którego wynika, czy i w jakiej wysokości istnieją jeszcze roszczenia urlopowe w chwili zmiany pracodawcy.

W przypadku śmierci pracownika jego roszczenia o wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop i odszkodowanie przechodzą na spadkobierców. Roszczenie o wynagrodzenie za urlop skierowane będzie również wobec SOKA-BAU. W tym przypadku prosimy o kontakt z SOKA-BAU.