Informacje dla oddelegowanych pracowników

Wiele przedsiębiorstw budowlanych z siedzibą za granicą deleguje pracowników przemysłowych na place budów w Niemczech. Na okres oddelegowania muszą one zachować minimalne warunki pracy w Niemczech. Co to dokładnie znaczy i jakie rzemiosła / rodzaje działalności budowlanej włączone są do tego uregulowania, ustanowione zostało w Układach Zbiorowych Pracy niemieckiej gospodarki budowlanej. Przy tym bez znaczenia jest, z jakiego kraju następuje oddelegowanie do Niemiec.

Do minimalnych warunków pracy zalicza się wynagrodzenie minimalne. Oddelegowany pracownik ma prawo do obowiązującego w niemieckiej gospodarce budowlanej wynagrodzenia minimalnego.

Ponadto pracownik ten ma to samo roszczenie do urlopu, jak pracownik niemiecki w gospodarce budowlanej. Jest to łącznie 30 dni urlopu w każdym roku. Jeżeli oddelegowanie trwa krócej, dni urlopu naliczane są proporcjonalnie.

Urlop jest płatnym czasem wolnym. Dlatego za dni urlopu otrzymuje się wynagrodzenie. Także w tej kwestii pracownicy oddelegowani są zrównani ze swoimi niemieckimi kolegami. Wysokość wynagrodzenia urlopowego wynosi 14,25 % wynagrodzenia brutto.

Dla niemieckiej gospodarki budowlanej istnieje specjalne Postępowanie urlopowe, w którym muszą uczestniczyć wszyscy pracodawcy z branży budowlanej. Przeprowadzane jest ono przez SOKA-BAU. SOKA-BAU zbiera pieniądze urlopowe i zwraca je ponownie pracodawcy, jeżeli udzielił on urlopu swojemu pracownikowi i zapłacił za dni urlopu. Postępowanie urlopowe gwarantuje, że także w przypadku zmiany pracodawcy nie przepadną żadne roszczenia urlopowe pracowników.

Pracownikom w okresie oddelegowania wypłacane są nadal wszystkie świadczenia przez ich pracodawcę. Jeżeli jednak pracownik po zakończeniu swojego oddelegowania posiada jeszcze niewybrane dni urlopu, to składa wniosek o ekwiwalent względnie odszkodowanie w SOKA-BAU. W tym przypadku pozostałe wynagrodzenie urlopowe wypłacone zostaje przez SOKA-BAU bezpośrednio pracownikowi.

Regulacja ta obowiązuje wyłącznie dla pracowników przemysłowych. Pracownicy umysłowi nie są nią objęci.

Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na tej stronie internetowej.

SOKA-BAU oferuje także telefonicznie i pisemnie doradztwo i informacje wokół tematu Postępowania urlopowego dla pracowników i pracodawców w 14 językach.