Odszkodowanie

Prawa urlopowe i prawa do ekwiwalentu przepadają z końcem roku kalendarzowego następującego po roku powstania roszczeń. Dni urlopu, wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop np. z roku 2020 przepadają z dniem 01.01.2022.

Jednakże SOKA-BAU płaci pracownikom odszkodowanie za urlop, który przepadł, jeśli nie otrzymali go wcześniej, jako ekwiwalent.

Odszkodowania można dochodzić w SOKA-BAU tylko w drugim roku kalendarzowym po powstaniu roszczeń urlopowych, w podanym powyżej przykładzie wyłącznie od 01.01.2022 – 31.12.2022. Wypłata odszkodowania zakłada uprzednie złożenie przezwniosku przez pracownika. Przedwcześnie złożony wniosek musi być zatem ewentualnie złożony ponownie.

Jeżeli pracodawca nie wpłacił do SOKA-BAU składek kasy urlopowej w pełnej wysokości, SOKA-BAU musi skrócić odpowiednio odszkodowanie.

SOKA-BAU stara się o późniejsze odzyskanie brakujących składek od pracodawcy. Jeśli w późniejszym terminie pracodawca wpłaci składki do SOKA-BAU, dopłatę tą otrzyma również od SOKA-BAU pracownik, jeszcze w ciągu czterech lat kalendarzowych po utracie roszczeń urlopowych. W tym przypadku SOKA-BAU powiadomi o tym pracowników.

SOKA-BAU jest zobowiązana zatrzymać ryczałtową kwotę na zapłacenie podatku od wynagrodzenia jak również dodatku solidarnościowego i odprowadzenie ich do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden. Najpóźniej do 28. lutego następnego roku, każdy pracownik otrzyma od SOKA-BAU zaświadczenie o zatrzymanym w poprzednim roku podatku od wynagrodzenia. O ile, na podstawie porozumienia między państwami w sprawie podwójnego opodatkowania, oddelegowani pracownicy nie byli zobowiązani do odprowadzenia podatku od wynagrodzenia w Niemczech, mogą oni złożyć do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden wniosek o jego zwrot.

Jeśli SOKA-BAU (ULAK) i pracodawca prowadzą spór prawny o obowiązek uczestnictwa pracodawcy w Postępowaniu urlopowym, pracownik może złożyć swój wniosek o odszkodowanie jeszcze w przeciągu jednego roku po prawomocnym zakończeniu tego postępowania sądowego.

W przypadku śmierci pracownika, jego spadkobierca jest uprawniony do otrzymania

  • wypłaty niewygasłego roszczenia wynagrodzenia urlopowego
  • wypłaty ekwiwalentu
  • wypłaty niewygasłego roszczenia odszkodowania

Roszczenia wypłaty należy kierować do SOKA-BAU.