Zgłoszenie

Każda zagraniczna firma jest prawnie zobowiązana do zarejestrowania  w Generalnej Dyrekcji Urzędu Celnego swojej działalności na budowie w Niemczech.

Przedsiębiorstwa z niektórych środkowo- i wschodnioeuropejskich państw potrzebują zezwoleń na umowy o dzieło (tak zwanych Decyzji zapewniających) i zezwoleń na pracę , ażeby podjąć działalność w Niemczech. Te wydawane są przez Federalny Urząd Pracy.

Wydawanie decyzji zapewniających dla pracodawców z umowami o dzieło z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wymaga właściwego udziału w Postępowaniu urlopowym. 

Kontrola prawidłowego udziału znajduje miejsce również podczas wykonywania umowy o dzieło.

Nieprawidłowy udział w Postępowaniu urlopowym może zatem spowodować, że nie zostaną udzielone nowe decyzje zapewniające lub wydane już decyzje zapewniające i zezwolenia na pracę dla toczących się umów o dzieło zostaną cofnięte.

Każdą działalność na budowie w Niemczech należy zgłosić w SOKA-BAU. Przy czym należy wypełnić oryginały formularzy Podstawowe dane pracodawcy i Podstawowe dane pracownika i wysłać do SOKA-BAU. Zmiany podstawowych danych zgłaszanych pracodawców i/lub pracowników muszą zostać niezwłocznie zgłaszane na piśmie w SOKA-BAU.

SOKA-BAU wymaga również zaświadczeń, które potwierdzają, że pracodawca zarejestrowany jest w miejscu siedziby przedsiębiorstwa za granicą (wpis do rejestru handlowego, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanie zawodu lub podobne). Jedynie w ten sposób SOKA-BAU może sprawdzić, czy ten zakład zobowiązany jest do udziału. Jeżeli w Niemczech nastąpiło odpowiednie zgłoszenie, należy również przedłożyć właściwe zaświadczenie.

Pracodawca zgłasza miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości faktycznie wypłaconej – jednak nie niższej, niż należne wynagrodzenie wynikające ze zbiorowych umów o płacy minimalnej – jako zgłoszenie elektroniczne . Pracodawcy mogą zostać zwolnieni z obowiązku elektronicznego zgłaszania, jeśli udowodnią, że elektroniczne zgłaszanie jest dla nich ekonomicznie lub osobiście nieuzasadnione. 

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za urlop swoim pracownikom, jeśli wykorzystują oni urlop podczas oddelegowania. Wynagrodzenie urlopowe wynosi 14,25 % wynagrodzenia brutto wypłaconego do momentu udzielenia urlopu. Jeżeli pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie urlopowe podczas oddelegowania, to wypłacone wynagrodzenie urlopowe brutto oraz udzielone dni urlopu należy wykazać w rozliczeniu za dany miesiąc rozliczeniowy i przekazać w zgłoszeniu miesięcznym.

Wynagrodzenie urlopowe musi być wypłacone przynajmniej w należnej wysokości zgodnej z umową zbiorową. Zgłoszenie miesięczne musi wpłynąć do SOKA-BAU za każdy miesiąc kalendarzowy najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca.

Z przekazanych danych SOKA-BAU oblicza roszczenie zwrotu dla pracodawcy.