Zameldowanie

Każdy zagraniczny zakład jest prawnie zobowązany do zameldowania swojej działalności na budowie w Niemczech w Generalnej dyrekcji urzędu celnego.

Przedsiębiorstwa z niektórych środkowo- i wschodnioeuropejskich państw potrzebują zezwoleń na umowy o dzieło (tak zwanych Decyzji zobowiązujących) i zezwoleń na pracę , ażeby podjąć działalność w Niemczech. Te wydawane są przez Federalny urząd pracy.

Wydawanie decyzji zobowiązujących dla pracodawców z umowami o dzieło z krajów Euopy Środkowo-Wschodniej wymaga właściwego udziału w Postępowaniu urlopowym. 

Kontrola prawidłowego udziału znajduje miejsce również pdczas wykonywania umowy o dzieło.

Nieprawidłowy udział w Postępowaniu urlopowym może zatem spowodować, że nie zostaną udzielone nowe decyzje zobowiązujące lub wydane już decyzje zobowiązujące i zezwolenia na pracę dla toczących się umów o dzieło zostaną cofnięte.

Każdą działalność na budowie w Niemczech należy zameldować w SOKA-BAU. Przy czym należy wypełnić oryginały formularzy Podstawowe dane pracodawcy i Podstawowe dane pracownika i wysłać do SOKA-BAU. Zmiany podstawowych danych zameldowanych pracodawców i/lub pracowników muszą zostać niezwłocznie zameldowane pisemnie w SOKA-BAU.

SOKA-BAU wymaga również zaświadczeń, które potwierdzają, że pracodawca zameldowany jest w miejscu siedziby przedsiębiorstwa za granicą (wpis do rejestru handlowego, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanie zawodu lub podobne). Jedynie w ten sposób SOKA-BAU może sprawdzić, czy ten zakład zobowiązany jest do udziału. Jeżeli w Niemczech nastąpiło odpowiednie zameldowanie, należy również przedłożyć zaświadczenie.

Pracodawca zgłasza miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości faktycznie wypłaconej – jednak nie niższej, niż należne wynagrodzenie wynikające ze zbiorowych umów o płacy minimalnej – jako zgłoszenie elektroniczne . Pracodawcy mogą zostać zwolnieni z obowiązku elektronicznego zgłaszania, jeśli udowodnią, że elektroniczne zgłaszanie jest dla nich ekonomicznie lub osobiście nieuzasadnione. 

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za urlop swoim pracownikom, jeśli wykorzystują oni urlop podczas oddelegowania. Wynagrodzenie urlopowe wynosi 13,68 % wynagrodzenia brutto wypłaconego do momentu udzielenia urlopu. Wypłacone przez pracodawcę pracownikowi wynagrodzenie urlopowe brutto za udzielone podczas oddelegowania dni urlopu, należy zameldować za dany miesiąc rozliczeniowy w zgłoszeniu miesięcznym. Wynagrodzenie urlopowe musi być wypłacone przynajmniej w należnej wysokości zgodnej z umową zbiorową. Zgłoszenie miesięczne musi wplynąć do SOKA-BAU za każdy miesiąc kalendarzowy najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca.

SOKA-BAU oblicza z przekazanych danych roszczenie zwrotu dla pracodawcy.