Udział w Postępowaniu urlopowym

Zagraniczny zakład budowlany jest zobowiązany do udziału w Postępowaniu urlopowym, jeśli spełnione są następujące warunki. Przyjął on kontrakt budowlany w Niemczech i wykonuje go na własną odpowiedzialność ze swoimi pracownikami przemysłowymi w Niemczech (Oddelegowanie).

Za pracowników przemysłowych uważa się pracowników, którzy wykonują na budowie roboty budowlane przy wykorzystaniu własnej siły roboczej i/lub maszyn budowlanych i urządzeń technicznych. Pracownikami przemysłowymi są również pracownicy, którzy zatrudnieni są do prac pomocniczych. Do prac pomocniczych należą np.  sprzątanie pomieszczeń biurowych, jak również prace porządkowe i konserwacyjne.

Pracownikami przemysłowymi nie są pracownicy, którym zlecono nadzór budowlany, o ile wykluczona jest w dużej mierze ich praca fizyczna na budowie. To samo dotyczy pracowników wykonujących prace związane z projektowaniem i administracją oraz prace biurowe.

Pracodawca jest zobowiązany do udziału w Postępowaniu urlopowym, jeśli jego pracownicy wykonują w godzinach pracy głównie prace  budowlane. Oznacza to, że więcej niż 50 % całkowitego czasu pracy musi być wykorzystana do wykonania robót budowlanych. Przegląd typowych prac budowlanych udostępniony jest w wykazie prac  w Federalnym ramowym układzie zbiorowym dla budownictwa (BRTV).

Przedsiębiorstwem w myśl BRTV jest również samodzielny oddział  przedsiębiorstwa. Jako takie uznawany jest również ogół pracowników, którzy poza stacjonarną siedzibą zakładu, wykonują przeważająco prace budowlane. Dotyczy to również, gdy zakład, poza tym nie jest objęty zakresem obowiązywania BRTV. Również pojedynczy projekt budowlany może być samodzielnym oddziałem, nawet jeśli przedsiębiorstwo poza tym nie wykonuje żadnych czynności budowlanych.

Użyczający musi każdemu tymczasowemu pracownikowi, wynajętemu do wykonania czynności budowlanych w Niemczech, płacić minimalną płacę i brać udział w Postępowaniu urlopowym w niemieckim budownictwie.