Miesięczne składki

Składka na Postępowanie urlopowe obliczana jest od wynagrodzenia brutto. Wynosi ona od stycznia 2016 r. 14,50 %. Składka płatna jest miesięcznie przez każdego pracodawcę. Musi ona wpłynąć za każdy miesiąc na konto SOKA-BAU do 20. następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeśli pracodawca udzieli pracownikowi urlopu, wówczas SOKA-BAU dokona temu pracodawcy zwrotu wynagrodzenia urlopowego w wysokości 13,68 % wynagrodzenia brutto. Przy czym nie jest istotne, czy te roszczenia urlopowe powstały u aktualnego pracodawcy, czy też powstały w wyniku poprzedniego stosunku pracy.  To postępowanie zabespiecza roszczenia urlopowe pracowników i zapewnia podział obciążenia między pracodawcami.

Składki kasy urlopowej musi zapłacić pracodawca dodatkowo do wynagrodzenia i nie może ich zatrzymać ani potrącać od wynagrodzenia pracownika.

Konsekwencje opóźnień w płatności

W przypadku zwłoki w zapłacie składek przez pracodawcę, SOKA-BAU musi naliczyć odsetki za zwłoką w wysokości 1,0 % od należnej składki za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.

SOKA-BAU może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko nierzetelnym pracodawcom. W przypadku sporów prawnych pomiędzy pracodawcą z siedzibą za granicą i SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) kompetentny jest wyłącznie Sąd Pracy w Wiesbaden.