Jak to działa?

Rejestracja

Zgłoszenie do Generalnej Dyrekcji Ceł

Jeśli przyjeżdżasz do Niemiec jako zagraniczne przedsiębiorstwo budowlane, musisz zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Ceł. Jest to Twój ustawowy obowiązek.


Decyzja zapewnienia z Federalnej Agencji Pracy

Masz siedzibę w Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Serbii lub Turcji? Wówczas potrzebujesz tzw. Zusicherungsbescheid (decyzji zapewnienia). Potrzebujesz również pozwolenia na pracę dla swoich pracowników. W przeciwnym razie nie mają oni prawa do pracy w Niemczech. Więcej informacji uzyskasz od Federalnej Agencji Pracy.

Decyzję zapewnienia otrzymasz tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami uczestniczysz w postępowaniu urlopowym. Federalna Agencja Pracy regularnie nas o to pyta.


Rejestracja w SOKA-BAU

Gdy będzie pewne, że będziesz delegować pracowników do Niemiec, zgłoś się również do nas. W tym celu prześlij nam poniższe dokumenty dotyczące Twojego miejsca prowadzenia działalności za granicą:

  • zamówienia na roboty budowlane oraz specyfikacje usług
  • wpis do rejestru handlowego
  • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
  • potwierdzenie rejestracji w izbie rzemieślniczej

Czy jesteś również wpisany do rejestru handlowego lub zarejestrowałeś działalność gospodarczą w Niemczech? W takim razie prosimy również o przesłanie nam tych dokumentów.


Dane podstawowe pracodawcy i pracowników

Po zarejestrowaniu się u nas, potrzebujemy dalszych ważnych danych Twoich i Twoich pracowników. Są to, na przykład, Twoje dane bankowe i adresy domowe pracowników. Dlatego, gdy się u nas zarejestrujesz, prześlemy Ci formularze „Podstawowe dane pracodawcy” i „Podstawowe dane pracownika”. Możesz też pobrać formularze tutaj. Jeśli Twoje dane podstawowe lub dane podstawowe Twoich pracowników ulegną zmianie, poinformuj nas o tym jak najszybciej.


Składka

Co miesiąc zgłaszasz nam wynagrodzenia brutto swoich pracowników. Pamiętaj, aby przestrzegać niemieckich minimalnych stawek wynagrodzenia w budownictwie. Zgłoszenie miesięczne składasz za pośrednictwem naszego systemu zgłoszeniowego online. Wniosek o dostęp znajdziesz tutaj. Zgłoszenie miesięczne za każdy miesiąc należy złożyć do nas do 15 dnia następnego miesiąca.

Jeśli w trakcie oddelegowania Twoi pracownicy biorą urlop, wypłacasz im wynagrodzenie za urlop (= wynagrodzenie za czas urlopu). W zgłoszeniu miesięcznym podajesz również dni urlopu i wysokość wypłaconego wynagrodzenia za urlop. Wynagrodzenie za urlop wlicza się do wynagrodzenia brutto. 

Wysokość składki naliczana jest od wynagrodzenia brutto. Obecnie wynosi ona 15,20 %. Przelewu składki dokonujesz na nasze konto co miesiąc do 28 dnia następnego miesiąca.

Przykład: Składkę za styczeń płacisz nam najpóźniej do 28.02.

Składkę płacisz dodatkowo do wynagrodzenia. Nie możesz zatrzymywać jej lub potrącać z wynagrodzenia pracownika.


Skutki opóźnień w płatnościach

Jeżeli nie dokonasz płatności w terminie do 28 dnia następnego miesiąca, naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości 0,9% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. 

Wnosimy do sądu sprawy przeciwko pracodawcom, którzy nie płacą składek.


Zwroty

Jeśli w trakcie oddelegowania Twój pracownik bierze urlop, wypłacasz mu wynagrodzenie za urlop. My zwrócimy Ci to wypłacone wynagrodzenie za urlop. 

Udzieliłeś swojemu pracownikowi więcej urlopu niż mu przysługiwało? W takim przypadku jest to świadczenie dobrowolne, wykraczające poza układy zbiorowe i nie jest ono przez nas zwracane.


Wypłata w przypadku uczestnictwa zgodnego z przepisami 

Otrzymasz zwrot, jeśli

  • na Twoim koncie nie ma żadnych zaległych kwot oraz 
  • złożyłeś poprawnie wszystkie zgłoszenia miesięczne.


Możliwość saldowania

Jeśli zgłaszasz nam wynagrodzenie za urlop, istnieje możliwość saldowania. Oznacza to, że wypłacone wynagrodzenie za urlop zostanie zapisane na dobro konta składkowego. Warunkiem saldowania jest to,

  • że złożyłeś wszystkie zgłoszenia miesięczne i dane podstawowe,
  • że nie ma wątpliwości co do tego, że rzeczywiście wypłaciłeś wynagrodzenie za urlop i

Ważna wskazówka: nie możesz kompensować (nowych) roszczeń zwrotnych z zaległymi składkami.


Terminy wygaśnięcia

Możesz wnioskować do nas o zwrot pieniędzy. Termin ten upływa z dniem 30.09. po zakończeniu roku, w którym powstało roszczenie. W przeciwnym razie Twoje roszczenie przepada i nie otrzymasz żadnych pieniędzy.

Przykład: O wynagrodzenie za urlop, które wypłaciłeś swoim pracownikom w roku 2021, musisz wystąpić do nas najpóźniej do 30.09.2022 roku.

Jeśli nie delegujesz już pracowników do Niemiec, musisz złożyć do nas wniosek o zwrot wynagrodzeń za urlop jeszcze wcześniej, a mianowicie do 15 dnia drugiego miesiąca od zakończenia delegowania.

Przykład: Zaprzestajesz delegowania pracowników z dniem 20.03.2022 roku. Wówczas musisz złożyć do nas wniosek o zwrot wynagrodzeń za urlop najpóźniej do 15.05.2022 roku.

Inne terminy obowiązują jedynie w przypadku pociągnięcia przedsiębiorstwa do udziału z mocą wsteczną lub niektórych postępowań sądowych.


Ekwiwalent i odszkodowanie (wypłata wynagrodzenia za urlop pracownikom)

Warunki wypłaty ekwiwalentu za urlop

Jeśli po zakończeniu oddelegowania Twojemu pracownikowi nadal przysługują świadczenia urlopowe, wypłacimy mu ekwiwalent. Twój pracownik może ubiegać się u nas o ekwiwalent za urlop, jeśli nie pracował na budowach w Niemczech przez co najmniej 3 miesiące.

Jeśli Twój pracownik powróci do pracy na budowie w Niemczech przed złożeniem wniosku, może on wykorzystać te płatne dni urlopu u swojego aktualnego pracodawcy.


Zmniejszenie wypłaty

Jeśli nie wpłaciłeś do nas składek w pełnej wysokości, musimy zmniejszyć wypłatę Twojemu pracownikowi.


Ubezpieczenie społeczne i podatek

Ekwiwalent za urlop podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że od każdego ekwiwalentu potrącamy stały procent i przekazujemy go Tobie. Następnie musisz przekazać te pieniądze do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w swoim kraju. 

W przypadku pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, przekazujemy pieniądze bezpośrednio do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ponadto odprowadzamy do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden zryczałtowaną kwotę podatku od wynagrodzeń (20 %) oraz dodatek solidarnościowy (1,1 %). Jest to nasz ustawowy obowiązek.


Warunki odszkodowania

Twój pracownik może wykorzystać swój płatny urlop jeszcze do końca następnego roku.

Przykład: Może on nadal skorzystać z przysługującego mu urlopu za 2021 rok do 31.12.2022 roku.

Jeśli te roszczenia przepadły, Twój pracownik może zwrócić się do nas o wypłatę wynagrodzenia za urlop (odszkodowanie). Musi on złożyć wniosek w ciągu jednego roku.

Przykład: Za utracone prawo do urlopu za 2020 rok Twój pracownik może ubiegać się u nas o odszkodowanie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Zmniejszenie wypłaty

Jeśli nie wpłaciłeś do nas składek w pełnej wysokości, musimy zmniejszyć wypłatę dla Twojego pracownika.


Obowiązek podatkowy

Ponadto odprowadzamy do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden zryczałtowaną kwotę podatku od wynagrodzeń (20 %) oraz dodatek solidarnościowy (1,1 %). Jest to nasz ustawowy obowiązek.

Odszkodowanie nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne.