Aanmelding

Elke buitenland bouwbedrijf is wettelijk verplicht om een activiteit op een bouwplaats in Duitsland bij het Duitse directoraat-generaal Douane aan te melden.

Bedrijven uit een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-staten) hebben een vergunning nodig voor aannemingscontracten (zogenaamde aangifte voor verzekering) en werkvergunningen, om de werkzaamheden in Duitsland te kunnen beginnen. Deze verleent de federale dienst voor arbeidsvoorziening.

De waarmerking van aangiftes voor verzekering aan werkcontract-werkgevers uit MOE-staten onderstelt een behoorlijke deelname aan de vakantieregeling.

De herziening van de behoorlijke deelname gebeurt ook tijdens de uitvoering van aannemingscontracten. De niet behoorlijke deelname aan de vakantieregeling kan daarom daarin resulteren, dat geen nieuwe verzekeringen toegekend of verzekeringen en werkvergunningen voor voortdurende werkcontracten door de Bundesagentur für Arbeit worden teruggenomen.

Elke activiteit op een bouwplaats in Duitsland is ook bij SOKA-BAU aan te melden. Er zijn de originele formulieren „Basisgegevens van de werkgever“ en „Basisgegevens van de werknemer“ in te vullen en aan SOKA-BAU te sturen. Wijzigingen van de opgegeven werkgever- en/of werknemer-basisgegevens moeten SOKA-BAU per omgaande schriftelijk worden meegedeeld.

SOKA-BAU heeft verklaringen nodig die bevestigen dat de werkgever op de plaats van zijn bedrijfszetel in het buitenland aangemeld is (uittreksel handelsregister, beroepsvergunning en dergelijke). Pas dan kan SOKA-BAU controleren of een bedrijf tot deelname verplicht is. Wanneer er ook in Duitsland overeenkomstige aanmeldingen gebeuren, moeten deze bewijzen ook worden ingediend.

De werkgever meldt per maand de brutolonen in feitelijk gestelde mate – minstens echter de door collectieve arbeidsovereenkomsten verschuldigde minimumlonen – als elektronische melding. Werkgevers kunnen alleen op verzoek van de plicht tot elektronische melding worden bevrijd, als zij kunnen aantonen, dat de elektronische melding economisch of persoonlijk voor hen ondraaglijk is.

Werkgevers zijn verplicht, hun werknemers vakantievergoeding te betalen, als deze tijdens de detachering vakantie opnemen. De vakantievergoeding bedraagt 14,25 % van de tot de verlening van vakantie betaalde brutoloon. Heeft de werkgever vakantievergoeding voor tijdens de detachering verleende vakantiedagen aan een werknemer betaald, moet hij in de betreffende afrekeningmaand de bruto vakantievergoeding evenals de verleende vakantiedagen samen met de maandelijkse melding meedelen. De vakantievergoeding moet minstens in de door collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde omvang meteen betaald worden. De maandelijkse melding moet voor elke kalendermaand ten laatste op de 15de van de volgende maand bij SOKA-BAU aangekomen zijn.

SOKA-BAU berekend uit de gegevens de aanspraak op restitutie van de werkgever.