Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslagen voor de deelnameverplichting van buitenlandse werkgevers aan de vakantieregeling bevinden zich in de werknemer-detacheringswet (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) , in de tiende verordening inzake bouwwerkvoorwaarden (Zehnte Bauarbeitsbedingungenverordnung 10. BauArbbV ) en in de zekeringswet voor de sociaalfonds-regeling (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz - SokaSiG) . Voor de bouwnijverheid zijn volgende algemeen verbindend cao’s maatgevend:

  • Duitse Algemene Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid - Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV)
  • Collectieve arbeidsovereenkomst inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid) - Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV)
  • Collectieve arbeidsovereenkomst inzake de regeling van de minimumlonen in de bouwnijverheid in de Bondsrepubliek Duitsland (cao minimumloon))- Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (TV Mindestlohn