Vakantievergoeding

Vakantie is betaalde vrije tijd. Dat betekent dat de werknemer gedurende de duur van de vakantie recht heeft op een vakantievergoeding. De vakantievergoeding bedraagt 14,25 % van de brutoloonsom.

Het percentage bestaat uit de vakantievergoeding dat 11,4 % van het brutoloon bedraagt voor betaalde vakantiedagen, en het extra vakantiegeld dat 20 % van de vakantiegeldbijdrage bedraagt.

De rechten van de werknemer op een vakantievergoeding berusten op het brutoloon dat de werknemer in Duitsland verdient. Het brutoloon krijgt de werknemer van de werkgever als tegenprestatie voor de geleverde arbeid. In de regel is die som het resultaat van een overeenkomst tussen het arbeidscontract met de wettelijke of met de collectieve arbeidsovereenkomst van het land waarvandaan de werknemer wordt gedetacheerd.

Voor de verrichte werkzaamheden in Duitsland mogen de in Duitsland geldende minimumlonen nicht onderschreden worden. Heeft de werknemer op grond van het recht van het detacherende land recht op een loon dat boven het Duitse minimumloon ligt, dan is dit loon te bepalen. Een al verleende vakantievergoeding, behoort tot het brutoloon. Tot het brutoloon behoren echter niet het dertiende maandinkomen dat volgens de collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen is of de bedrijfsbetalingen die een gelijkaardig karakter vertonen (13de maand, uitzonderlijke jaarlijkse betalingen), vakantievergoedingen of een schadeloosstelling die betaald wordt wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

De formule voor vakantievergoeding is:
14,25 % van het brutoloon = vakantievergoeding

Een werknemer heeft in 2018 in Duitsland al 9.000,00 EUR bruto verdiend. 14,25 % van 9.000,00 EUR brutoloon resulteert voor de werknemer bovendien het brutoloon een vakantievergoeding t.h.v. 1.282,50 EUR. Deze vakantievergoeding is pro rata het aantal van de toegekende vakantiedagen te betalen.

Neemt de werknemer maar een deel van zijn opgespaard verlof op (deelvakantie), moet de werkgever een overeenkomstig dagtarief voor iedere vakantiedag als vergoeding aan hen betalen.

Formule bij deelvakantie:
(vakantieaanspraak in EUR)/vakantiedagen = dagtarief
Tagessatz x gewährte Urlaubgstage = Urlaubsvergütung

Voorbeeld:
Een werknemer heeft tijdens het kalenderjaar 2018 in totaal 8 vakantiedagen en een vakantiebedrag ter waarde van 1200 euro opgespaard. Hij kon maar 2 vakantiedagen opnemen. Hoe hoog is zijn vakantievergoeding voor deze deelvakantie?

(1.200,00 EUR)/8 = 150,00 EUR
150,00 EUR x 2 = 300,00 EUR

Voor 2 vakantiedagen zou de werkgever 300 EUR vakantievergoeding aan de werknemer moeten betalen.

De werknemer kan de vakantie in het totaal of in meerdere delen opnemen. Voor de vergoeding is een dagtarief te berekenen.

Formule bij meermalige deelvakantie
(Overgebleven vakantieaanspraak in EUR)/(Overgebleven vakantiedagen) = dagtarief
dagtarief x verleende vakantiedagen= vakantievergoeding

Voorbeeld:
De werknemer heeft van zijn vakantierechten die hij in het kalenderjaar 2018 verworven heeft al 2 vakantiedagen en een vakantievergoeding van 300 EUR ontvangen. Intussen heeft hij in het kalenderjaar in totaal 130 tewerkstellingsdagen op Duitse bouwplaatsen doorgebracht en 11.425,00 EUR brutoloon (inclusief vakantievergoeding) verdiend. Nu mag hij 6 dagen vakantie opnemen. Hoe hoog is de vakantievergoeding die de werkgever aan de werknemer voor deze 6 vakantiedagen moet betalen?

a)
Eerst moet de totale gespaarde vakantievergoeding van dat kalenderjaar aan de hand van het brutoloon opnieuw worden berekend.

14,25 % van 11.425,00 EUR = 1.628,06 EUR

De werknemer verwerft tijdens het kalenderjaar in totaal een vakantievergoeding van 1.628,06 EUR.

Van deze vakantievergoeding heeft de werknemer al 300 EUR ontvangen.

1.628,06 EUR - 300,00 EUR = 1.328,06 EUR

De nog resterende vakantievergoeding van de werknemer bedraagt voor dat jaar dus 1.328,06 EUR.

b)
Ook de opgespaarde vakantiedagen moeten voor dat kalenderjaar opnieuw berekend worden.

130/12 = 10,83 afgerond 10

De werknemer heeft tijdens dat kalenderjaar recht op 10 vakantiedagen. Van deze 10 vakantiedagen moeten de al 2 gebruikte vakantiedagen afgetrokken worden.

10 - 2 = 8

Voor het jaar 2017 heeft de werknemer dus nog 8 vakantiedagen over.

c)
Aangezien de werknemer niet alle overgebleven vakantiedagen mocht opnemen, gaat het hier weer om een deelvakantie. De vergoeding van deze deelvakantie moet opnieuw met een dagtarief berekend worden. Dit nieuwe dagtarief moet met de nieuwe toegestane vakantiedagen vermenigvuldigd worden.

Da der Arbeitnehmer nicht alle verbliebenen Urlaubstage in Anspruch nehmen möchte, handelt es sich wieder um einen Teilurlaub, dessen Urlaubsvergütung mit einem Tagessatz errechnet wird. Dieser neue Tagessatz ist mit der Anzahl der neu gewährten Urlaubstage zu multiplizieren.

(1.328,06 EUR)/8 = 166,01 EUR
166,01 EUR x 6 = 996,06 EUR

Voor de in 2018 nieuw toegestane 6 vakantiedagen ontvangt de werknemer van zijn werkgever een vakantievergoeding van 996,06 EUR.

Als de werknemer ook tijdens het volgend jaar op bouwplaatsen in Duitsland werkt, verwerft hij nieuwe vakantierechten. Staat de werkgever de werknemer tijdens het nieuwe kalenderjaar vakantie toe, dan is eerst en vooral na te zien hoe en in welke mate de werknemer nog resterende vakantie heeft. Omdat de vakantie uit het voorjaar niet zou vervallen, moeten eerst de resterende vakantiedagen worden opgenomen, pas dan de vakantie uit het lopende kalenderjaar.

Voorbeeld:
Een werknemer nam uit het jaar 2016 nog 8 vakantiedagen mee naar het jaar 2017. Bovendien heeft hij uit het jaar 2016 nog het recht op een vakantievergoeding ter waarde van 1200 EUR overgehouden. De werknemer wil nu in 2017 6 dagen vakantie nemen. Hoe hoog is zijn recht op vakantievergoeding uit de resterende vakantie? Aangezien de werknemer maar een deel van de resterende vakantie mocht opnemen, moet het recht op vakantievergoeding aan de hand van een dagtarief worden berekend.

(1.200,00 EUR)/8=150,00 EUR
150,00 EUR x 6=900,00 EUR

De werknemer ontvangt voor de 6 vakantiedagen een vakantievergoeding ter waarde van 900 EUR.

De betaling van de vakantievergoeding gebeurt door de werkgever samen met de rest van het loon van de afrekeningmaand uiterlijk op de 15e van de volgende maand. De werkgever vordert de betaalde vakantievergoeding als onderdeel van de elektronische maandelijkse melding bij SOKA-BAU in en ontvangt een restitutie voor de gehele betaalde vakantieaanspraak. Dit geldt ook voor aandelen, die de werknemer tijdens de detachering bij een ander werkgever heeft verworven.

Om ervoor te zorgen dat de werknemer bij een nieuwe werkgever zijn vakantierechten kan opnemen, moet zijn laatste werkgever bij SOKA-BAU het einde van het dienstverband melden. De werknemer ontvangt van SOKA-BAU een actueel overzicht van zijn vakantierechten op het moment dat hij naar een andere werkgever overstapt (werknemerrekeningsafschrift). Dit overzicht geldt als vakantieverklaring.

Wanneer een werkgever een werknemer aanneemt die voordien bij een andere werkgever in de bouw werkzaam was, dan moet de werknemer het deze vakantieverklaring aan de nieuwe werkgever tonen of moet de werkgever een actueel overzicht bij SOKA-BAU aanvragen. Bij de berekening van de resterende vakantie moet de nieuwe werkgever alle vakantiedagen van het lopende kalenderjaar net zoals die van het vorige jaar (resterende vakantie) kennen.