Schadeloosstelling

Vakantie en vakantievergoeding vervallen op het einde van het kalenderjaar, dat volgt op het jaar waarin de rechten ontstaan zijn. De vakantiedagen, vakantievergoedingen en vakantiecompensaties uit het jaar 2020 vervallen op 01.01.2022.

SOKA-BAU betaalt de werknemers toch een schadeloosstelling voor de vervallen vakantie, zover zij niet al een vakantievergoeding ontvangen hebben. De schadeloosstelling kan slechts in het tweede kalenderjaar na het ontstaan van de vakantierechten tegenover SOKA-BAU worden ingevorderd, in het voorbeeld hierboven uitsluitend vanaf 01.01.2022 t/m 31.12.2022. De uitbetaling van een schadeloosstelling veronderstelt een aanvraag van de werknemer. Een aanvraag die te vroeg werd ingediend, moet daarom zo nodig opnieuw worden ingediend.

Als de werkgever de vakantiefondspremies niet volledig SOKA-BAU betaald heeft, dan moet SOKA-BAU de schadeloosstelling als gevolg daarvan verminderen.

SOKA-BAU doet zijn best om de ontbrekende premies van de werkgever achteraf in te vorderen. Betaalt de werkgever daarna de premies aan SOKA-BAU, dan ontvangt de werknemer deze nabetaling van SOKA-BAU nog tot na vier kalenderjaren na het verval van de vakantierechten. SOKA-BAU brengt in dit geval de werknemer op de hoogte.

SOKA-BAU is verplicht een vast bedrag voor de betaling van de loonbelasting net zoals de solidariteitstoeslag in te houden en aan de belastingdienst in Wiesbaden over te maken. Tot ten laatste 28 februari van het volgende jaar ontvangt elke werknemer van SOKA-BAU een loonbelastingspecificatie over de in het voorafgaande jaar ingehouden loonbelasting. Mocht de werknemer – bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting – niet verplicht zijn, loonbelasting in Duitsland te betalen, heeft hij de mogelijkheid, een aanvraag tot terugbetaling bij de belastingdienst te Wiesbaden in te dienen.

Voeren SOKA-BAU en de werkgever een rechtsstrijd over de deelnameplicht van de werkgever, dan kan de werknemer zijn aanvraag schadeloosstelling nog binnen een jaar na de definitieve beslissing indienen.

Overlijdt een werknemer, heeft de erfgenaam aanspraak op

  • Uitbetaling van het nog niet vervallen vakantiegeld;
  • Uitbetaling van de vakantievergoeding;
  • Uitbetaling van de nog niet vervallen schadeloosstelling.

De aanspraak op uitbetaling bestaat tegenover SOKA-BAU.