Restituties

Verleent de werkgever een werknemer tijdens diens bouwwerkzaamheden in Duitsland vakantiedagen, moet hij de vakantievergoeding meteen aan de werknemer uitkeren. SOKA-BAU restitueert de werkgever voor deze vakantievergoedingen.

Als de werkgever zijn werknemer meer vakantie toestaat dan dat hij eigenlijk dagen had volgens de berekening van zijn vakantie en volgens de collectieve arbeidsovereenkomst, dan gaat het om een vrijwillige prestatie die niet terugbetaald wordt.

Het kan gebeuren dat SOKA-BAU een werkgever ook nog voor het verleden voor meldingen en bijdragen moet oproepen. Wanneer de werkgever zijn werknemers al voor de deelname aan de vakantieprocedure aantoonbar vakantie heeft verleend en vakantievergoeding heeft betaald, restitueert SOKA-BAU deze vakantievergoedingen naar de werkgever.

SOKA-BAU betaalt de restitutievorderingen aan de werkgever wanneer diens premierekening geen achterstanden van betaling vertoont en wanneer de werkgever zijn aangifteplichten volledig is nagekomen.

Vanaf 1 januari 2019 worden de vorderingen tot betaling van bijdragen en de restituties principieel gesaldeerd. De creditering gebeurt automatisch. Dit veronderstelt,

  • dat alle noodzakelijke meldingen volledig beschikbaar zijn,
  • dat geen twijfels aan de rechtmatigheid van de restitutievorderingen van de werkgever bestaan en

Dit geldt ook voor bedrijven die van SOKA-BAU met terugwerkende kracht tot aangifte en premiebetaling opgeroepen worden.

Een compensatie van restitutievorderingen tegen bestaande achterstanden door de werkgever is echter uitgesloten.
 

De rechten op een restitutie van vakantievergoedingen vervallen in de regel wanneer ze niet ten laatste op 30 september na de afloop van het jaar, waarin deze rechten ontstaan zijn, bij SOKA-BAU geldig gemaakt worden. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst en in het geval dat een werknemer niet meer onder BRTV valt (bijvoorbeeld na de beëindiging van de detachering) zonder dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt, vervallen de rechten op restitutie van vakantievergoedingen al op de 15de van de tweede maand die op de beëindiging volgt.

De werknemer verlaat b.v. op 25.08.2016 Duitsland, omdat zijn detachering eindigt. Voor de in de maanden augustus 2016 en vroeger betaalde vakantievergoedingen treedt het verval van het restitutierecht van de werkgever op 15.10.2016 in. Daarna moet SOKA-BAU een restitutie daadwerkelijk afwijzen.

In geval van terugwerkende verplichting tot deelname van een bedrijf, bedraagt de vervaltermijn voor restituties twee jaren. De termijn begint op het einde van het jaar, waarin SOKA-BAU de werkgever zijn bijdrageplicht meegedeeld heeft. Wordt tussen SOKA-BAU en de werkgever een gerechtelijke strijd gevoerd, dan begint de tweejarige vervaltermijn pas na de afloop van het jaar, waarin gerechtelijk of door overeenkomstige verklaringen vastgesteld wordt, dat het bedrijf van de werkgever onder de vakantiefondsprocedure valt.