Plaća za godišnji odmor

Godišnji odmor je plaćeno slobodno vrijeme. Posloprimcu pripada za trajanje godišnjeg odmora plaća za godišnji odmor.

Plaća za godišnji odmor iznosi 14,25 % od bruto plaće.

Ona se sastoji od naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora u visini od 11,4 % od bruto plaće, koja za dane godišnjeg odmora stupa na mjesto plaće, i još dodatnih 25 % naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora.

Pravo posloprimca na plaću godišnjeg odmora temelji se na u Njemačkoj zarađenoj sumi bruto plaća. Bruto plaća označava onu naknadu, koju poslodavac kao protuvrijednost za učinjeni rad duguje posloprimcu. Ta rezultira u pravilu iz radnog ugovora u svezi sa zakonskim ili kolektivnim propisima države, iz koje se posloprimac upućuje na rad.

Za radni učinak u Njemačkoj važeće minimalne plaće se ne smiju podbaciti. Ima li posloprimac na osnovi prava na rad upućujuće države, pravo na veću nego njemačku minimalnu plaću, je to za primjeniti.

Također i već pružena plaća za godišnji odmor pripada bruto plaći. Uz to ne pripadaju tarifni 13. mjesečni dohodak ili plaćanja tvrtke sa istim karakterom (božićnica, godišnje premije), naknade za neiskorišteni godišnji odmor kao i otpremnine kod završetka radnog odnosa.

Formula za plaću za godišnji odmor:
14,25 % od sume bruto plaće = plaća za godišnji odmor

Primjer:
Posloprimac je zaradio u godini 2018 u Njemačkoj već 9.000,00 EUR bruto. 14,25 % od 9.000,00 EUR bruto zarade rezultira za posloprimca dodatno uz bruto zaradu plaća za godišnji odmor od 1.282,50 EUR. Plaća za godišnji odmor se plaća proporcionalno odgovarajući broju pruženih dana za godišnji odmor.

Ako posloprimac koristi samo jedan dio svog ušteđenog godišnjeg odmora (djelomični godišnji odmor), tako mu poslodavac mora platiti za svaki dan godišnjeg odmora jednu određenu dnevnicu kao naknadu.

Formula kod djelomičnog godišnjeg odmora:
pravo na godišnji odmor u EUR = dnevnica dani godišnjeg odmora

dnevnica x pruženi dani godišnjeg odmora = plaća za godišnji odmor

Primjer:
Posloprimac je uštedio za vrijeme kalendarske godine 2017 ukupno 8 dana godišnjeg odmora i pravo na naknadu za godišnji odmor u visini od 1.200,00 EUR. On želi dakle uzeti 2 dana godišnjeg odmora. Koliko iznosi njegova plaća za godišnji odmor za taj djelomični godišnji odmor?

(1.200,00 EUR)/8 = 150,00 EUR
150,00 EUR x 2 = 300,00 EUR

Za 2 dana godišnjeg odmora poslodavac bi morao platiti posloprimcu plaću za godišnji odmor od 300,00 EUR.

Posloprimac može koristiti godišnji odmor u cijelosti ili u više dijelova. Za naknadu se mora izračunati jedna dnevnica.

Formula kod višestrukog djelomičnog godišnjeg odmora:

preostalo pravo na godišnji odmor u EUR= dnevnica preostali dani godišnjeg odmora

dnevnica × pruženi dani godišnjeg odmora = plaća za godišnji odmor

Primjer:
Posloprimac je od njegovih u kalendarskoj godini 2018 steknutih prava na godišnji odmor već dobio 2 dana godišnjeg odmora i plaću za godišnji odmor od 300,00 EUR.

U međuvremenu je u kalendarskoj godini proveo ukupno 130 dana zaposlenosti na njemačkim gradilištima i zaradio 11.425,00 EUR bruto plaće (uključujući plaću za godišnji odmor). Sada želi uzeti dodatnih 6 dana godišnjeg odmora. Koliko iznosi plaća za godišnji odmor, koju poslodavac mora platiti posloprimcu za tih 6 dana godišnjeg odmora?

a)
Najprije se iznova izračuna ukupna u kalendarskoj godini ušteđena plaća za godišnji odmor na osnovi prijavljene sume bruto plaća.

14,25 % od 11.425,00 EUR = 1.628,06 EUR

Posloprimac je stekao u kalendarskoj godini ukupno jednu plaću za godišnji odmor od 1.628,06 EUR.

Od te plaće za godišnji odmor posloprimac je već primio 300,00 EUR.

1.628,06 EUR - 300,00 EUR = 1.328,06 EUR

Ta još preostala plaća posloprimca za godišnji odmor iznosi za tu godinu dakle 1.328,06 EUR.


b)
Također se ušteđeni dani godišnjeg odmora za kalendarsku godinu moraju iznova izračunati.

130/12 = 10,83 / zaokruženo prema dolje 10

Posloprimac je dakle stekao u kalendarskoj godini ukupno pravo na 10 dana godišnjeg odmora. Ovih 10 dana godišnjeg odmora se umanjuju za ona već pružena 2 dana.

10 - 2 = 8

Za godinu 2018 posloprimac dakle još ima 8 preostalih dana godišnjeg odmora.

c)
Pošto posloprimac ne želi uzeti sve preostale dane godišnjeg odmora, radi se opet o djelomičnom godišnjem odmoru, čija se plaća za godišnji odmor izračunava sa jednom dnevnicom. Ta nova dnevnica se množi sa brojem novih pruženih dana godišnjeg odmora.

(1.328,06 EUR)/8 = 166,01 EUR
166,01 EUR x 6 = 996,06 EUR

Za tih 6 novo pruženih dana godišnjeg odmora u godini 2018 posloprimac prima od svog poslodavca plaću za godišnji odmor u visini od 996,06 EUR.

Radi li posloprimac također u sljedećoj godini na gradilištima u Njemačkoj, tako stiče nova prava na godišnji odmor. Pruži li poslodavac posloprimcu u novoj kalendarskoj godini godišnji odmor, tako je prije svega provjeriti, da li i u kojoj visini posloprimac ima još prenešena prava na preostali godišnji odmor. S time da godišnji odmor iz prethodne godine ne propada, moraju se prvo pružiti preostala prava na godišnji odmor, prije nego što se može koristiti godišnji odmor iz tekuće kalendarske godine.

Primjer:
Posloprimac je uzeo iz godine 2016 još 8 preostalih dana godišnjeg odmora u kalendarsku godinu 2017 sa sobom. Osim toga on ima iz godine 2016 još jedno preostalo pravo na plaću za godišnji odmor u visini od 1.200,00 EUR.

Posloprimac želi uzeti sada u godini 2017 dodatnih 6 dana godišnjeg odmora.

Koliko iznosi njegovo pravo na plaću za godišnji odmor iz preostalog godišnjeg odmora?
Pošto posloprimac želi koristiti samo jedan dio preostalog godišnjeg odmora, pravo na plaću za godišnji odmor izračunava se ponovno sa jednom dnevnicom.

(1.200,00 EUR)/8=150,00 EUR
150,00 EUR x 6=900,00 EUR

Posloprimac prima za 6 dana godišnjeg odmora plaću za godišnji odmor u visini od 900,00 EUR.

Plaćanje plaće za godišnji odmor izvršava se preko poslodavca zajedno sa ostalom plaćom obračunskog mjeseca do 15. sljedećeg mjeseca. Poslodavac uvažava plaćenu plaću za godišnji odmor u okviru elektroničke mjesečne prijave kod SOKA-BAU i dobiva naknadu isplaćene plaće za godišnji odmor za cjelokupno plaćeno pravo na godišnji odmor. To vrijedi također i za udio, koji je posloprimac stekao kod jednog drugog poslodavca za vrijeme njegovog izaslanja.

Da bi posloprimac mogao zahtijevati svoja prava na godišnji odmor prema novom poslodavcu, onda njegov zadnji poslodavac mora kod SOKA-BAU prijaviti  završetak radnog odnosa. Posloprimac primi od SOKA-BAU u tom slučaju jedan aktualni pregled njegovih prava na godišnji odmor u trenutku promjene poslodavca (izvadak konta posloprimca). Taj pregled vrijedi kao potvrda o godišnjem odmoru.

Ako poslodavac zaposli jednog posloprimca, koji je prije toga bio zaposlen kod jednog drugog poslodavca iz graditeljstva, onda mu je potreban za izračun njegovog prava na godišnji odmor aktualni izvadak konta posloprimca i traži kod SOKA-BAU jedan aktualni pregled. To je potrebno, da bi se utvrdilo, da li i u kojem obujmu posloprimac još ima prava na godišnji odmor iz njegovog prethodnog radnog odnosa.