Proplacení dovolené

Ukončil-li průmyslový zaměstnanec definitivně svojí činnost na staveništi v Německu, a není nezaměstnaný, proplatí mu SOKA-BAU po třech měsících po ukončení práce na žádost zaměstnance jeho dovolenou. SOKA-BAU vychází z toho, že se zaměstnanec zatím nevrátí do Německa, takže získaná dovolená nemusí zůstat v rezervě pro další zaměstnání v Německu.

Příklad:
Zaměstnanec byl do 30.06. vyslán na německá staveniště. Poté se zaměstnanec vrátí definitivně do vlasti. Od 01.10. může zaměstnanec u SOKA-BAU požádat o proplacení dovolené.

Změní-li zaměstnanec svůj pracovní poměr na úřednický nebo učňovský, obdrží od SOKA-BAU bezprostředně po ukončení své průmyslové činnosti proplacení svých nevyčerpaných nároků na dovolenou. Příslušný formulář je předpokladem proplacení.

Předpokladem pro proplacení dovolené zaměstnanci je žádost.

Pokud zaměstnanec nepodal ještě žádnou žádost a pracuje opět jako průmyslový zaměstnanec na staveništi v Německu, obnovuje se opět jeho celkový nárok na dovolenou (volno a odměna).

Nezaplatil-li zaměstnavatel příspěvky SOKA-BAU v plné výši, musí SOKA-BAU proplacení dovolené patřičně zkrátit.

Podléhá-li proplacení dovolené sociálnímu pojištění, strhne SOKA-BAU z proplacené dovolené paušální částku a převede ji zaměstnavateli. Je-li za zaměstnance placený příspěvek na sociální pojištění vyšší než paušální částka, musí zaměstnanec tento doplatek zaměstnavateli uhradit. Je-li však příspěvek nižší než paušální srážka, musí zaměstnavatel zaměstnanci rozdíl dodatečně vyplatit. SOKA-BAU je kromě toho povinna z proplacené dovolené zadržet paušální částku na platbu daně ze mzdy ve výši 20 % jakož i solidárního příspěvku ve výši 1,1 %, celkem 21,1 % a odvést tuto částku na příslušný finační úřad ve Wiesbadenu. Toto platí i v případě, že se daný zaměstnanec nezdržoval v Německu déle než 183 dnů.