Odměna za dovolenou

Dovolená je placený volný čas. Zaměstnanci tedy náleží po dobu trvání dovolené finanční odměna za dovolenou. Odměna za dovolenou obnáší 14,25 % z hrubé mzdy. Tato se skládá z náhrady mzdy při čerpání dovolené ve výši 11,4 % hrubé mzdy, která se vyplácí za dny dovolené místo mzdy a dodatkového příplatku na dovolenou ve výši 25 % náhrady mzdy při čerpání dovolené.

Nárok zaměstnance na odměnu za dovolenou vyplývá z vydělané hrubé mzdy v Německu. Hrubá mzda je protihodnota, kterou dluží zaměstnavatel zaměstnanci jako odměnu za pracovní výkon. Toto vyplývá zpravidla z pracovní smlouvy ve spojení s právními a tarifními ustanoveními státu, ze kterého byl zaměstnanec vyslán.

Pracovní výkon v Německu nesmí být níže ohodnocen, než je platná minimální mzda. Má-li zaměstnanec na základě zákonů vysílajícího státu nárok na mzdu, která převyšuje německou minimální mzdu, musí být tento nárok uplatněn.

K hrubé mzdě také patří již poskytnutá odměna za dovolenou. K hrubé mzdě nepatří 13. tarifní měsíční plat nebo podnikové platby podobného charakteru (vánoční prémie, mimořádné roční odměny), proplacení nevyčerpané dovolené, jakož i odstupné při ukončení pracovního poměru.

Vzorec pro výpočet finanční odměny za dovolenou:
14,25 % z částky hrubé mzdy =finanční odměna za dovoleno

Příklad:
Zaměstnanec už vydělal v roce 2018 v Německu hrubou mzdu 9.000,00 EUR. 14,25 % z 9.000,00 EUR hrubé mzdy činí pro zaměstnance navíc k hrubé mzdě odměnu za dovolenou ve výši 1.282,50 EUR. Tato odměna za dovolenou se vyplácí úměrně podle počtu poskytnutých dnů dovolené.

Čerpá-li zaměstnanec pouze část své naspořené dovolené (Částečnou dovolenou), platí mu zaměstnavatel za každý den dovolené odpovídající denní sazbu jako odměnu.

Vzorec pro výpočet částečné dovolené:
(nárok na dovolenou v eurech)/dny dovolené = denní sazba
denní sazba × poskytnuté dny dovolené = finanční odměna za dovolenou

Příklad:
Zaměstnanec si během kalendářního roku 2017 naspořil celkem 8 dnů dovolené a nárok na dovolenou ve výši 1.200,00 EUR. Nyní si chce vzít 2 dny dovolené. Jak vysoká je jeho finanční odměna za dovolenou za tuto částečnou dovolenou?

(1.200,00 EUR)/8 = 150,00 EUR
150,00 EUR x 2 = 300,00 EUR

Za 2 dny dovolené by musel zaměstnavatel zaplatit zaměstnanci 300,00 EUR finanční odměny za dovolenou.

Zaměstnanec může dovolenou čerpat celou nebo po částech. Pro náhradu je třeba určit denní sazbu.

Vzorec pro výpočet vícenásobné částečné dovolené:
(zbývající nárok na dovolenou v eurech)/(zbývající dny dovolené) = denní sazba
denní sazba x poskytnuté dny dovolené = odměna za dovolenou

Příklad:
Zaměstnanec obdržel v kalendářním roce 2018 ze svých získaných nároků na dovolenou již 2 dny dovolené a finanční odměnu za dovolenou ve výši 300,00 EUR. V tomto kalendářním roce pracoval zatím celkem 130 dnů na německých staveništích a vydělal si hrubou mzdu ve výši 11.425,00 EUR (včetně odměny za dovolenou). Nyní si chce vzít dalších 6 dnů dovolené. Jak vysoká je finanční odměna za dovolenou, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci za těchto 6 dnů dovolené zaplatit?

a)
Nejprve je nutno nově vypočítat celkovou naspořenou finanční odměnu za dovolenou v kalendářním roce spolu s celkovou hrubou mzdou.

14,25 % z 11.425,00 EUR = 1.628,06 EUR

Nejprve je nutno nově vypočítat celkovou naspořenou finanční odměnu za dovolenou v kalendářním roce spolu s celkovou hrubou mzdou.

Z této finanční odměny za dovolenou obdržel zaměstnanec již 300,00 EUR.

1.628,06 EUR - 300,00 EUR = 1.328,06 EUR

Zbývající finanční odměna za dovolenou tohoto zaměstnance je tedy za tento rok 1.328,06 EUR.

b)
Také naspořené dny dovolené za tento kalendářní rok se musí znovu spočítat.

130/12 = 10,83 / zaokrouhleno dolů na 10

Zaměstnanec tedy získal v kalendářním roce nárok na celkem 10 dnů dovolené.
Od těchto 10 dnů dovolené se musí odečíst 2 již poskytnuté dny dovolené.

10 - 2 = 8

V roce 2018 má tedy zaměstnanec ještě nárok na 8 nevyčerpaných dnů dovolené.

c)
Protože si zaměstnanec nechce vybrat všechny nevyčerpané dny dovolené, jedná se zde opět o částečnou dovolenou, jejíž finanční odměna za dovolenou se vypočítá pomocí denní sazby. Tato nová denní sazba se vynásobí počtem nově poskytnutých dnů dovolené.

(1.328,06 EUR)/8 = 166,01 EUR
166,01 EUR x 6 = 996,06 EUR

Za nově poskytnutých 6 dnů dovolené v roce 2018 obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele finanční odměnu za dovolenou ve výši 996,06 EUR.

Pokud pracuje zaměstnanec i v následujícím roce na německých staveništích, získává nové nároky na dovolenou. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci v novém kalendářním roce dovolenou, musí nejprve zjistit, jestli a v jaké výši má zaměstnanec ještě nároky na nevyčerpanou dovolenou. Aby dovolená z minulého roku nepropadla, musí být poskytnuta nevyčerpaná dovolená předtím, než bude čerpána dovolená ze současného kalendářního roku.

Příklad:
Zaměstnanec převedl 8 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2016 do kalendářního roku 2017. Kromě toho má ještě zbytek nároku z finanční odměny za dovolenou ve výši 1.200,00 EUR za nevyčerpanou dovolenou z roku 2016. Zaměstnanec si nyní chce v roce 2017 vzít dalších 6 dnů dovolené.
Jak vysoká je jeho finanční odměna za dovolenou z nevyčerpané dovolené?
Protože si chce zaměstnanec vzít pouze část jeho nevyčerpané dovolené, zjistí se jeho finanční odměna za dovolenou opět pomocí denní sazby.

(1.200,00 EUR)/8=150,00 EUR
150,00 EUR x 6=900,00 EUR

Zaměstnanec obdrží za 6 dnů dovolené finanční odměnu za dovolenou ve výši 900,00 EUR.

Finanční odměnu za dovolenou platí zaměstnavatel zaměstnanci spolu se mzdou za vykazovaný měsíc nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Zaměstnavatel uplatňuje vyplacenou odměnu za dovolenou u SOKA-BAU formou elektronického Měsíčního hlášení a obdrží refundaci pro celkově vyplacený nárok na dovolenou. Toto platí i pro podíly, které zaměstnanec získal během vyslání jiným zaměstnavatelem.

Aby zaměstnanec mohl u svého nového zaměstnavatele uplatnit své nároky na dovolenou, musí jeho poslední zaměstnavatel SOKA-BAU oznámit ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec obdrží v tomto případě od SOKA-BAU aktuální přehled svých nároků na dovolenou (Výpis z konta zaměstnance) k datu změny zaměstnavatele. Tento přehled platí jako potvrzení o dovolené.

Přijme-li zaměstnavatel do zaměstnání zaměstnance, který byl předtím zaměstnán u jiného zaměstnavatele ve stavebnictví, nechá si od svého nového zaměstnance ukázat potvrzení o dovolené nebo si vyžádá u SOKA-BAU aktuální přehled. Je nutné zjistit, zda má nový zaměstnanec ještě nároky na dovolenou z jeho bývalého pracovního poměru a v jakém rozsahu.