Přihlášení

Každý zahraniční stavební podnik má ze zákona povinnost, svou činnost na staveništi v Německu nahlásit na německém Generálním celním ředitelství.

Podniky z některých států střední a východní Evropy (státy CEE) potřebují  povolení pro smlouvu o dílo (tzv. Příslib/Rozhodnutí) a pracovní povolení, aby mohly zahájit práci v Německu. Toto povolení vystavuje Spolkový pracovní úřad.

Předpokladem pro udělení příslibů zaměstnavatelům ze států CEE, kteří provádějí práce na smlouvu o dílo, je řádná účast na dovolenkovém řízení.

Prověření řádné účasti probíhá i během provádění smlouvy o dílo. Účast na dovolenkovém řízení, jež není náležitě plněna, může mít tudíž následek, že nebudou uděleny žádné nové přísliby nebo přísliby a pracovní povolení pro trvající smlouvy o díle budou Spolkovým pracovním úřadem odvolány.

Každá činnost na staveništi v Německu  musí být nahlášena SOKA-BAU . Přitom  je třeba vyplnit formuláře v originále “Základní údaje zaměstnavatele„ a “Základní údaje zaměstnance“ a zaslat je na SOKA-BAU. Změny nahlášených základních údajů zaměstnavatelů nebo zaměstnanců musí být SOKA-BAU neprodleně písemně sděleny.

SOKA-BAU požaduje také potvrzení, jež dokládají, že je zaměstnavatel nahlášen na místě sídla podniku v zahraničí (záznam v obchodním rejstříku, živnostenský list, řemeslnický rejstřík, apod.). Jen tak může SOKA-BAU prověřit, zda vznikla pro podnik povinnost k účasti. Pokud podnik podal příslušné přihlášky i v Německu, musí předložit i tato potvrzení.

Zaměstnavatel nahlásí měsíční hrubé mzdy – jako elektronická hlášení ve skutečně vyplacené výši, nejméně ovšem ve výši aktuálních minimálních dlužných mezd určených aktuální kolektivní smlouvou o minimálních mzdách.

Zaměstnavatel může být pouze na základě žádosti od této povinnosti osvobozen, pokud může prokázat, že je pro něho elektronické hlášení jak ekonomicky, tak osobně nepřijatelné.

Zaměstnavatelé jsou povinni platit svým zaměstnancům finanční odměnu za dovolenou, pokud v době vyslání čerpají dovolenou. Odměna za dovolenou obnáší 14,25 % z hrubé mzdy vyplacené do doby poskytnutí dovolené. V případě, že zaměstnavatel vyplatí odměnu za dovolenou za dny dovolené svým zaměstnancům během vyslání, musí být SOKA-BAU kromě ostatních údajů v měsíčním hlášení za příslušný měsíc vyúčtování navíc oznámeny hrubé vyplacené odměny za dovolenou a počet dnů dovolené. Odměna za dovolenou musí být zaplacena minimálně ve výši stanovené kolektivní smlouvou. Měsíční hlášení musí SOKA-BAU za každý měsíc obdržet do 15. následujícího měsíce.

SOKA-BAU vypočítá z těchto údajů refundační nároky zaměstnavatele.