Měsíční příspěvky

Příspěvek na dovolenkové řízení se vypočítá z hrubé mzdy. Od ledna 2022 činí 15,20 %. Příspěvek odvádí měsíčně každý zaměstnavatel. Tento příspěvek musí být za každý měsíc připsán k 28. následujícího kalendářního měsíce  na účet SOKA-BAU.

Poskytne-li zaměstnavatel svému zaměstnanci dovolenou, refunduje SOKA-BAU tomuto zaměstnavateli finanční odměnu za dovolenou ve výši 14,25 % z hrubé mzdy. Přitom není podstatné, zda vznikly nároky na dovolenou u aktuálního zaměstnavatele, nebo pocházejí z předešlého pracovního poměru. Toto řízení zajišťuje nároky na dovolenou zaměstnancům a stará se o vyrovnání nákladů mezi zaměstnavateli.

Příspěvky do dovolenkové pokladny musí zaměstnavatel platit navíc ke mzdě a nesmí je srážet nebo zadržovat ze mzdy zaměstnance.

Následky zpožděné platby

Dostane-li se zaměstnavatel do prodlení v úhradě měsíčních plateb příspěvků, je  SOKA-BAU nucena účtovat úroky z prodlení ve výši 0,9 % z pohledávek příspěvků za každý započatý měsíc prodlení.

Proti zaměstnavatelům, kteří neplní své povinnosti vůči SOKA-BAU, může SOKA-BAU zahájit soudní řízení. V případě právních sporů mezi zaměstnavateli se sídlem v zahraničí a SOKA-BAU (Dovolenková a mzdová vyrovnávací pokladna stavebnictví) je příslušný výhradně pracovní soud ve Wiesbadenu.