Minimální mzdy v německém stavebním průmyslu

Na německých staveništích platí německé minimální mzdy. Zahraniční zaměstnavatelé nesmějí tedy v žádném případě vyplácet mzdy za doby zaměstnání svým, do Německa vyslaným průmyslovým zaměstnancům, které jsou pod minimálními mzdami německého stavebnictví. Minimální mzdy jsou pevně stanoveny ve všeobecně závazné Kolektivní smlouvě o úpravě minimálních mezd ve stavebnictví.

Minimální mzdy jsou hrubé hodinové mzdy. Jsou rozdílně vysoké na západo- a východoněmeckých stavbách a jsou pravidelně nově stanoveny. Od ledna 2013 platí následující uvedené tarifně stanovené minimální mzdy (všechny částky v EUR).

Minimální mzdy ve stavebnictví v Německu

 

Staré spolkové země bez Berlína

Nové spolkové země

od 01.03.2019

Mzdová skupina 1: 12,20
Mzdová skupina 2: 15,20

Berlín
Mzdová skupina 1: 12,20
Mzdová skupina 2: 15,05

12,20

01.03.2018 – 28.02.2019

Mzdová skupina 1: 11,75
Mzdová skupina 2: 14,95

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,75
Mzdová skupina 2: 14,80

11,75

01.01.2017 – 31.12.2017

Mzdová skupina 1: 11,30
Mzdová skupina 2: 14,70

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,30
Mzdová skupina 2: 14,55

11,30

01.01.2016 – 31.12.2016

Mzdová skupina 1: 11,25
Mzdová skupina 2: 14,45

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,25
Mzdová skupina 2: 14,30

11,05

01.01.2015 – 31.12.2015

Mzdová skupina 1: 11,15
Mzdová skupina 2: 14,20

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,15
Mzdová skupina 2: 14,05

10,75

Staré spolkové země (západ)                Nové spolkové země (východ)
Šlesvicko-HolštýnskoMeklenbursko-Přední Pomořansko
BrémyBraniborsko
Hamburk Sasko-Anhaltsko
Dolní SaskoDuryňsko
Severní Porýní-VestfálskoSasko
Hesensko 
Porýní-Falcko 
Sársko 
Bádensko-Württembersko 
Bavorsko 
Berlín (celé území města)