Minimální mzdy v německém stavebním průmyslu

Na německých staveništích platí německé minimální mzdy. Zahraniční zaměstnavatelé nesmějí tedy v žádném případě vyplácet mzdy za doby zaměstnání svým, do Německa vyslaným průmyslovým zaměstnancům, které jsou pod minimálními mzdami německého stavebnictví. Minimální mzdy jsou pevně stanoveny ve všeobecně závazné Kolektivní smlouvě o úpravě minimálních mezd ve stavebnictví.

Minimální mzdy jsou hrubé hodinové mzdy. Jsou rozdílně vysoké na západo- a východoněmeckých stavbách a jsou pravidelně nově stanoveny. Od ledna 2013 platí následující uvedené tarifně stanovené minimální mzdy (všechny částky v EUR).

Minimální mzdy ve stavebnictví v Německu

 

Staré spolkové země bez Berlína

Nové spolkové země

od 01.03.2019

Mzdová skupina 1: 12,20
Mzdová skupina 2: 15,20

Berlín
Mzdová skupina 1: 12,20
Mzdová skupina 2: 15,05

12,20

01.03.2018 – 28.02.2019

Mzdová skupina 1: 11,75
Mzdová skupina 2: 14,95

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,75
Mzdová skupina 2: 14,80

11,75

01.01.2017 – 31.12.2017

Mzdová skupina 1: 11,30
Mzdová skupina 2: 14,70

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,30
Mzdová skupina 2: 14,55

11,30

01.01.2016 – 31.12.2016

Mzdová skupina 1: 11,25
Mzdová skupina 2: 14,45

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,25
Mzdová skupina 2: 14,30

11,05

01.01.2015 – 31.12.2015

Mzdová skupina 1: 11,15
Mzdová skupina 2: 14,20

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,15
Mzdová skupina 2: 14,05

10,75

Staré spolkové země (západ)                Nové spolkové země (východ)
Šlesvicko-HolštýnskoMeklenbursko-Přední Pomořansko
BrémyBraniborsko
Hamburk Sasko-Anhaltsko
Dolní SaskoDuryňsko
Severní Porýní-VestfálskoSasko
Hesensko 
Porýní-Falcko 
Sársko 
Bádensko-Württembersko 
Bavorsko 
Berlín (celé území města)  

Nahlašovací formulář pro oznámení práce na černo a ilegální zaměstnání

Tímto formulářem můžete nahlásit práci na černo a ilegální zaměstnání. Po interní kontrole zahájíme popř. další kroky např. budeme informovat příslušný celní úřad. Případné přestupky, které se netýkají stavebních výkonů můžete nahlásit přímo celním úřadům.

Nahlašovací formulář pro práci na černo