Възстановяване

При предоставяне на отпуск от страна на работодателя по време на строителната дейност в Германия,  възнаграждението за отпуск бива изплатено директно на работника. SOKA-BAU възстановява вече изплатената сума на работодателя.

Ако работодателят е предоставил на работника повече от полагащия му се отпуск съгласно тарифния договор, се късае за доброволно надплащане, което не подлежи на възстановяване.

Съществуват фирми, които са пропуснали да се регистрират в SOKA-BAU. В такъв случай SOKA-BAU изисква месечни декларации и вноски със задна дата. Ако фирмата е предоставила на работника платен отпуск в Германия преди регистрацията в SOKA-BAU и може да докаже това чрез съответния документ, то това възнаграждение бива възстановено на работодателя.

SOKA-BAU възстановява вече изплатените отпуски, ако всички вноски до момента са покрити и всички месечни декларации са подадени коректно.

От 01.01.2019 г. SOKA-BAU ще приспада по принцип дължимите вноски от подадения платен отпуск. Преводът на възстановяванията се извършва автоматично. Това изисква:

  • всички месечни декларации да са подадени коректно,
  • да няма съмнения относно законосъобразността на декларираните отпуски

Това важи и за фирми, които взимат участие със задна дата.

Приспадане на суми за обратно връщане от налични задължения от страна на работодателя обаче не е възможно.

Правата за възстановяване на изплатени за възнаграждения за отпуск суми се губят окончателно, ако същите не бъдат заявени в SOKA-BAU до 30.09. след изтичане на годината, в която са възникнали.
При прекратяване на трудовото правоотношение и в случай, че за даден работник вече не важат условията на Колективния трудов договор, установяващ обща рамка за строителния отрасъл (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe – BRTV) (напр. след прекратяване на командировката), без неговият трудов договор да приключва, правата за възстановяване се губят още на 15-то число на втория месец след  приключване на командировката.

Например:
Даден работник напуска Германия на 25.08.2016 г. За изплатените възнаграждения за отпуск от месец август 2016 г. и преди това работодателят губи правото на възстановяване на 15.10.2016 г. След изтичане на този срок не е възможно възстановяване на сумите.

За фирми, които взимат участие в процедурата със задна дата, важи срок на давност от две години. Срокът започва да тече с изтичане на годината, в която SOKA-BAU е уведомила работодателя за задълженията му. При наличието на съдебен спор, срокът започва да тече с изтичане на годината, в която по силата на закона или по взаимно съгласие бъде установено, че фирмата трябва да вземе участие в процедурата на SOKA-BAU.