Възнаграждение по време на отпуск

Отпуск означава платено свободно време. За периода на отпуск на работника се полага възнаграждение. То е в размер на 14,25 % от брутното трудово възнаграждение.

Тази сума се състои от платен отпуск в размер на 11,4 % от брутната заплата и допълнително възнаграждение за отпуск в размер на 25 % от платения отпуск.

Размерът на възнаграждението за отпуск се изчислява на база на заработеното брутно трудово възнаграждение.  „Брутна заплата“ означава дължимото на работника възнаграждение за предоставените от него услуги. По правило брутната заплата се изчислява на база на трудовия договор в родината плюс командировъчно възнаграждение (в зависимост от страната, в която работника е командирован).

За предоставените на територията на Германия услуги работникът не бива да получава възнаграждение, което е по-ниско от минималната заплата за страната. Ако съгласно законодателството на командироващата държава работникът има право на по висока минимална заплата, се прилага тази по-висока ставка.

Вече заплатеното възнаграждение за отпуск се включва в брутното трудово възнаграждение. В него не се включват, например, договорената в колективния трудов договор 13-та заплата или плащания като коледни бонуси, извънредни годишни плащания и др., възнагражденията за отпуск, както и компенсациите при прекратяване на трудовото правоотношение.

Формулата за изчисляване на възнаграждението при отпуск гласи:
14,25 % от брутното трудово възнаграждение = възнаграждение за отпуск

Пример:
През 2018 г. работникът вече е заработил бруто 9.000,00 евро. 14,25 % от 9.000,00 евро дава право на работника на 1.282,50 евро възнаграждение за отпуск (допълнително към заплатата). Това възнаграждение се изплаща частично в зависимост от предоставените дни.

Ако работникът ползва само част от полагащия му се отпуск (частичен отпуск), тогава работодателят му изплаща като възнаграждение за всеки ден отпуск съответната дневна ставка.

Формула при частичен отпуск:
(Полагаема се сума при отпуск в евро)/дни отпуск = дневна ставка
дневна ставка x предоставени дни отпуск = възнаграждение при отпуск

Пример:
Един работник е натрупал през календарната 2017 г. общо 8 дни отпуск и право на възнаграждение за отпуск в размер на 1.200,00 евро. Сега той желае да получи 2 дни отпуск. Какъв е размерът на неговото възнаграждение за този частичен отпуск?

(1.200,00 евро)/8 = 150,00 евро
150,00 евро x 2 = 300,00 евро

За 2 дни отпуск на работника се полагат 300,00 евро възнаграждение за отпуск.

Работникът може да ползва отпуска си наведнъж, но също така и на няколко части. За дължимото възнаграждение следва да се определи дневна ставка.

Формула при многократен отпуск:
(Остатъчно възнаграждение за отпуск в евро)/(Остатъчни дни отпуск) = дневна ставка
Дневна ставка x предоставени дни отпуск = възнаграждение за отпуск

Пример:
От полагащия му се за календарната 2018 г. отпуск работникът вече е ползвал 2 дни и е получил възнаграждение за отпуск в размер на 300,00 евро.
Междувременно през календарната година той има общо 130 дни на заетост на немски строителни обекти и е получил 11.425,00 евро брутно трудово възнаграждение (включително възнаграждението за отпуск). Сега той желае да ползва още 6 дни отпуск. Какъв е размерът на възнаграждението за отпуск, което работодателят трябва да заплати на работника за тези 6 дни отпуск?

a)
Първо, въз основа на общата декларирана брутна сума на трудовите възнаграждения трябва отново да се изчисли цялото натрупало се през календарната година възнаграждение за  отпуск.

14,25 % от 11.425,00 евро = 1.628,06 евро

Работникът е придобил през календарната година право на възнаграждение за отпуск в размер на общо 1.628,06 евро.

От това възнаграждение работникът вече е получил 300,00 евро.

1.628,06 евро - 300,00 евро = 1.328,06 евро

Следователно останалото възнаграждение за отпуск на работника за годината възлиза на 1.328,06 EUR.

б)
Също така и натрупалите се за календарната година дни отпуск трябва да бъдат изчислени отново.

130/12 = 10,83 / закръглено до 10

Следователно през календарната година работникът е придобил право на общо 10 дни отпуск. От тези 10 дни отпуск трябва да се извадят вече отпуснатите 2 дни.

10 - 2 = 8

Следователно за 2018 г. работникът има право на още 8 дни отпуск.

в)
Тъй като работникът не желае да ползва всички останали му дни отпуск, отново става въпрос за ползване на частичен отпуск, възнаграждението за който се изчислява с помощта на дневна ставка. Тази нова дневна ставка трябва да се умножи по броя на новоотпуснатите дни отпуск.

(1.328,06 евро)/8 = 166,01 евро
166,01 евро x 6 = 996,06 евро

За новоотпуснатите 6 дни отпуск през 2018 година работникът получава от своя работодател възнаграждение за отпуск в размер на 996,06 евро.

Ако и през следващата година работникът продължи да работи на строителни обекти в Германия, той получава ново право на ползване на отпуск. Ако работодателят отпусне отпуск на работника през новата година, първо трябва да се провери дали и в какъв размер работникът има прехвърлено от предходната година право на остатъчен отпуск. За да не се изгуби отпускът от предходната година, той  се ползва преди отпуска от текущата календарна година.

Пример:
На един работник се прехвърлят 8 дни останал отпуск от 2016 г. за календарната 2017 година. Освен това, от 2016 г. той все още има право на останало възнаграждение за отпуск в размер на 1.200,00 евро. Сега, през 2017 г., работникът желае да ползва още 6 дни отпуск. Какъв е размерът на неговото възнаграждение за отпуск?
Тъй като работникът желае да ползва само част от останалия му отпуск, размерът на възнаграждението за отпуск отново трябва да бъде изчислен с помощта на дневна ставка.

(1.200,00 евро)/8 = 150,00 евро
150,00 евро x 6 = 900,00 евро

Работникът получава за 6-те дни отпуск възнаграждение в размер на 900,00 евро.

Изплащането на възнаграждение за отпуск става от работодателя заедно с брутното трудово възнаграждение, най-късно до 15-то число на следващия месец. Сумите се декларират към SOKA-BAU чрез месечна декларация. След което пълната сума бива възстановена на работодателя. Това важи и за отпуск, който работникът е натрупал и при друг работодател.

За да може работникът да предяви правото си на отпуск пред нов работодател, неговият последен работодател трябва да уведоми SOKA-BAU за края на трудовото правоотношение. В този случай работникът получава от SOKA-BAU актуално извлечение от сметката си, в което е посочено придобитото от него право на отпуск към момента на смяната на работодателя. Тази справка служи като служебна бележка за отпуск.

Служебната бележка служи за изчисляване на актуалния отпуск и се представя пред новия работодател. Той от своя страна изисква от SOKA-BAU актуална справка. Това е необходимо за презизчисляване правото на отпуск, респективно възнаграждението за него.