Отпуск и времетраене на отпуска

Командированите работници имат право на отпуск по време на цялото си пребиваване в Германия. Броят на дните отпуск зависи от дните на заетост. За всеки 12 отработени дни работникът има право на един ден отпуск. Правото на отпуск обхваща една календарна година и е в размер на 30 дни (= работни дни). Съботите, неделите и празничните дни не са работни дни, следователно без право на отпуск.  Пресмятането на полагаемите дни отпуск се базира на дните на заетост. База за изчисление е една календарна година.
В края на годината остатъчните неизползвани дни отпуск биват прехвърлени в следващата година. Прехвърляне в по-следващата година не е възможно.

За хората с тежки увреждания и непълнолетни лица важат други разпоредби за ползване на отпуск. В частност се прилагат § 8, т. 2.2 и 4.1, както и т. 11 от (BRTV).

Броят на дните отпуск, които даден работник има право да ползва, зависи от дните на заетост в Германия.

За дни на заетост се считат всички календарни дни в рамките на една година, през които е било налице трудово правоотношение със строителни предприятия. В това число се включват и съботите, неделите и празничните дни.

Трудовото правоотношение съгласно процедурата по уреждане на отпуск приключва, когато работникът преустанови строителна дейност в Германия.

За дни на заетост не се считат дни,

  • през които работникът е извършвал дейност за фирма със седалище извън територията на ФР Германия и на строителни обекти извън Германия;
  • през които работникът е отсъствал без уважителна причина (дни без трудовo възнаграждение);
  • през които работникът е ползвал неплатен отпуск, продължил повече от 14 дни. Ако например работникът е ползвал 4 седмици неплатен отпуск, дните на заетост трябва да се намалят с 28 дни (4 седмици х 7 календарни дни). 

Дните на заетост се изчисляват поотделно за всяка календарна година.

За да се улесни изчисляването, за пълен месец винаги се приемат 30 дни на заетост.

Пример:
Един работник започва своята дейност на строителен обект в Германия на 20.05. и работи там до 31.12. същата година. През това време той е отсъствал 5 работни дни без уважителни причини и е получил наведнъж 21 дни неплатен отпуск.

Колко дни на заетост се получават?

от 20.05. до 31.05

= 12 дни на заетост

от 01.06. до 31.12.

= 7 месеца

7 x 30 календарни дни

= 210 дни на заетост


Общо


= 222 дни на заетост

  
минус дните на отсъствие= 5 дни на заетост
минус неплатения отпуск= 21 дни на заетост

Сума


= 196 дни на заетост

За съответния работник се получават 196 дни на заетост.

С помощта на дните на заетост може да бъде изчислен броят на дните отпуск, които работникът е придобил през календарната година.

След всеки 12 дни на заетост (= делител за дните на заетост 12) работникът придобива право на един ден отпуск.

Като разделим работните дни на 12, получаваме полагащите се дни отпуск. Половин ден отпуск или част от деня не се пресмятат и биват закръглени надолу на края на календарната година.

Формула за изчисление на дни отпуск:
(Общ брой работни дни)/(делител 12)=дни отпуск

Пример:
Работникът е  командирован от 01.04. на строителен обект в Германия. От 21.10. той иска да ползва отпуск. Максимално колко дни отпуск могат да му бъдат предоставени?

от 01.04. до 31.10.= 7 месеца
7 x 30 календарни дни= 210 дни на заетост
(210 дни на заетост)/12= 17,5 дни отпуск

Тъй като през текущата календарна година винаги се закръгля надолу, работникът има право на 17 дни отпуск, които той може да ползва след 21.10. Дните отпуск също се считат за дни на заетост.

В края на календарната година останалият неизползван отпуск се прехвърля в следващата година. Половинки дни (минимум 0,5 дни) се закръглят нагоре така, че да се получи един пълен ден.

  • Изчислете броя на отработените дни на заетост в Германия през изминалата календарна година.
  • Разделете дните на заетост на 12, за да установите броя на полагаемите се дни отпуск за изминалата година.
  • Закръглете нагоре непълните дни отпуск, които съставляват най-малко половин ден.
  • Извадете от получените дни отпуск вече ползваните през изминалата година дни отпуск.
  • Резултатът са остатъчните дни отпуск. Те се прехвърлят в следващата календарна година. Работникът може да ползва тези остатъчни дни през следващата година.

Пример:
Един работник е извършвал от 01.04. до 31.12. през текущата календарна година строителна дейност в Германия. През това време работодателят му е предоставил 16 дни отпуск. След 31.12. той продължава да работи на строителни обекти в Германия. Право на колко остатъчни дни отпуск, които трябва да бъдат прехвърлени в следващата календарна година, има той?

от 01.04. до 31.12.

= 9 месеца

9 x 30 календарни дни

= 270 работни дни

270/12

= 22,5

полагаеми дни отпуск

22,5 / закръглени нагоре = 23 дни

минус 16 ползвани дни отпуск

 

останали дни отпуск

7

Работникът има право на 7 дни отпуск, който се прехвърля в следващата календарна година и може да бъде ползван до 31.12. през следващата година.

Работникът може да използва натрупаните в Германия дни отпуск по време на целия срок на командировката си. В момента, в който натрупа дори един ден, той може да го използва.

Ако работникът е прекратил командировката си в Германия, той може да запази придобитите и все още неизползвани дни отпуск и да ползва същите при друга командировка на по-късен етап. Този отпуск се осигурява от онзи работодател, при когото работникът текущо е командирован в Германия.
В случай че не последва друга командировка, работникът има възможност да подаде в SOKA-BAU заявление за изплащане на компенсация за неизползван отпуск.

Правото на отпуск се губи една година след годината, в която е придобито правото. Например: правото на отпуск от 2017 г. се губи след края на 2018 година. Ето защо работодателят трябва да предостави на работника си отпуска за 2017 г. най-късно до 31.12.2018 година. След тази дата правото на вземане на отпуск спрямо работодателя и получаване на компенсация от SOKA-BAU се губи. Работникът може да подаде само молба за обезщетение при загубено право на отпуск.

Ако през текущата календарна година, още преди командироването, работодателят е предоставил платен отпуск (дни+възнаграждение), чиято продължителност надхвърля полагащото му се до момента на командировката право на отпуск, то това се счита за авансово плащане.

Авансово ползваният отпуск се приспада от придобитото в Германия право на отпуск, като съответно се редуцира и възнаграждението за отпуск.
 

Работникът може да раздели и ползва отпуска си на части. В такъв случай като възнаграждение за всеки ден отпуск той получава съответната дневна ставка.

В края на календарната година останалият неизползван отпуск се прехвърля в следващата година. Сега половинките дни (минимум 0,5 дни) ще бъдат закръглени нагоре, така че да се получи един пълен ден.

Ако командировката продължи и през новата година и работникът ползва отпуск, то тогава първо бива изразходван остатъчния отпуск от предходната година. Този отпуск може да бъде ползван до края на новата година. При загубено право работникът получава обезщетение. За да не се загуби правото на отпуск от предходната година, при всички случаи той следва да бъде отпуснат от работодателя преди отпуска за текущата календарна година.

Ако работникът започне работа в друго строително предприятие в Германия, тогава той може да упражни правото си на натрупан отпуск при новия работодател.

Особено предимство представлява фактът, че докато се намира на територията на Германия, работникът може „да вземе със себе си“ натрупаното право на отпуск, независимо от това, дали седалището на строителната компания е в Германия или в друга държава.

За да може работникът да предяви правото си на отпуск спрямо новия работодател, текущия работодател трябва да уведоми SOKA-BAU за края на трудовото правоотношение.

Новият работодател получава от  SOKA-BAU актуално извлечение от сметката на работника, в което е посочено дали и в какъв размер работникът има право на отпуск към момента на смяната на работодателя.

При смърт на работник правото му на възнаграждение за отпуск, компенсация и обезщетение се прехвърлят на неговия наследник. Последният трябва да подаде заявление в SOKA-BAU. Моля, в такъв случай се обърнете към SOKA-BAU.