Обезщетение

Правото на отпуск и компенсация за неизползван отпуск се губят в края на една календарна година (една година след придобиване на тези права). Например: Дните, възнаграждението за отпуск и компенсацията за неизползван такъв от 2020 г. се губят на 01.01.2022 г.

В такъв случай SOKA-BAU изплаща обезщетение.

Обезщетението може да бъде изплатено само и единствено през втората календарна година след придобиване на правото на опуск. Например, в горе посочения случай, молба за обезщетение може да бъде подадена от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Предпоставка за изплащане е подаването на молба. Ако формулярът бъде подаден по-рано от горе посочения срок, то той ще бъде върнат и тряба да бъде подаден отново.

Ако работодателят не е платил изцяло вноските си, то SOKA-BAU изплаща на работника само частта, която е финансирана.

SOKA-BAU полага усилия в последствие да събере липсващите задължения от работодателя. При заплащане от страна на работодателя, работникът получава следващо частично обезщетение в  период до четири години след загубване правото на опуск. В този случай SOKA-BAU уведомява работника.

SOKA-BAU е задължена да удържи общата сума за данък от 21,1 % (в тази сума се включва данък върху брутното възнаграждение 20,0 % и солидарен данък 1,1 %) и да преведе същата на Данъчна служба Вийсбаден. Не по-късно от 28 февруари на следващата година всеки работник получава от SOKA-BAU удостоверение за удържаните му данъци. Ако командированите работници не са били задължени да заплащат данък върху доходите в Германия – например на базата на сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, те могат да внесат в Данъчна служба Вийсбаден молба за възстановяване на удържаната им сума. 

В случай че SOKA-BAU (ULAK) и работодателят водят съдебен спор, работникът може да подаде молба за обезщетение в рамките на една година след окончателното приключване на съдебния процес.

При смърт на работник неговият наследник има право на:

  • Възнаграждение за опуск;
  • Компенсация;
  • Обезщетение.

Молбите за изплащане на сумите се предявяват пред SOKA-BAU.