Компенсация

Ако командирован работник е преустановил окончателно работата си на строителни обекти в Германия и същият не е безработен, три месеца след последния работен ден, SOKA-BAU изплаща неусвоената сума за отпуск във вид на компенсация. В този случай SOKA-BAU предполага, че работникът е приключил окончателно пребиваването си в Германия и придобитото право на отпуск няма да бъде ползвано.

Пример:
Командированият работник е приключил работа на 30.06. и се е прибрал окончателно в родината. От 01.10. има право да подаде молба за изплащане на компенсация.

Ако командированият работник премине на договор като служител или на договор за обучение, компенсацията може да бъде изплатена непосредствено след приключване на командировката.

Необходимо условие за това е работникът да подаде заявление за изплащане на компенсация и приложение на трудовия договор или договор за обучение.

За да получи компенсация, работникът трябва да попълни и подаде съответното заявление.

Ако работникът не е подал заявление и продължава да работи на строителен обект в Германия, правото му за ползване на отпуск се запазва.

Ако работодателят не е заплащал вноските си в пълен размер, SOKA-BAU изплаща на работника само частта, която е финансирана.

В случай че компенсацията за неизползван отпуск подлежи на социално осигуряване, SOKA-BAU удържа определената за страната обща сума и я превежда на работодателя. Ако вноската за социално осигуряване за даден работник е по-висока от общата сума, тогава работникът трябва да възстанови на работодателя разликата. Ако обаче вноската е по-ниска от общата сума, то работодателят изплаща разликата на работника.
SOKA-BAU е задълженаи да удържи общата сума за данък в размер на 21,1 %. В тази сума се включва данък върху брутното възнаграждение 20,0 % и солидарен данък 1,1 %. Това важи и за работници, които са работили по-малко от 183 дни на територията на ФР Германия.