Извлечение от сметката на работник

В края на всяка календарна година, работникът получава извлечение от сметката си към SOKA-BAU. Работодателят получава цялостна справка за правото на отпуск на всички негови работници регистрирани в  SOKA-BAU.

Извлечението съдържа важни детайли за дейността на работника в Германия през последните две календарни години (продължителност на заетостта, дни на заетост, брутна заплата, натрупани дни командировка и възнаграждение за командировка, усвоени дни отпуск и брутно възнаграждение за отпуск, остатъчни дни отпуск и възнаграждение).

Работникът бива уведомяван при възстановяване на платен опуск, след обработка на заявление за компенсация и за обезщетение.

Ако повече от три месеца след последния работен ден работникът не започне ново трудово правоотношение в командироваща в Германия фирма, то той получава извлечение от сметката си към SOKA-BAU, което съдържа гореспоменатите данни.

Тези данни са калкулирани на база подадените от работодателя месечни декларации.

Ако работодателят допусне грешка в месечните декларации и в резултат на това извлечението от сметката е грешно или непълно, работникът има право да поиска от работодателя да коригира същите в срок от два месеца след получаването на извлечението. Ако въпреки това работодателят откаже да коригира декларациите, работникът може да поиска издаването на съдебно разпореждане за коригиране на същите, включително в германски съд.