Участие в процедурата по уреждане на отпуск

Една чуждестранна фирма е задължена да вземе участие в процедурата по уреждане на отпуск, ако са изпълнени следните условия: Фирмата е поела изпълнението на поръчка в областта на строителството в Германия, като изпълнява същата на своя отговорност и със свои работници в Германия (командировка).

Индустриалните работници са работници, които извършват определена дейност собственоръчно или с помощта на машини или други съоръжения.

В това число влизат и обща работа, напр. поддръжка и почистване.

Не са индустриални работници онези лица, които имат задачата да контролират строителната дейност и чиято физическа работа на обекта до голяма степен е изключена. Същото важи и за работниците, които извършват планова, управленска дейност и работа в офис.

Една фирма е задължена да вземе участие в процедурата по уреждане на отпуск, ако повече от 50 % от извършената дейност е в сферата на строителството. Списък на типичните строителни дейности ще намерите във Федералния рамков тарифен дoговор за строителството (BRTV).

Предприятие съгласно BRTV е също така и един самостоятелен оперативен отдел. За такова се счита и група от работници, които извършват предимно строителни дейности извън предприятието. Това важи и ако предприятието не попада в обхвата на BRTV.  Един строителен проект също може да бъде причислен към самостоятелно оперативен отдел, дори ако основната дейност на фирмата не е строителна.

На всеки работник, отдаден под наем в сферата на строителството трябва да бъде заплащана минималната часова ставка. Фирмата наемател заплаща трудовото възнаграждение и взима участие в процедурата.