Регистрация

Всяка чуждестранна фирма е задължена да регистрира започването на дейност на строителен обект на територията на ФР Германия в Главна дирекция Митници.

За да започнат работа на строителни обекти в Германия, някои фирми от Централна и Източна Европа се нуждаят от разрешително за работа и одобрение на договора с немската фирма поръчител (така нареченото разрешително). То се издава от Федералната агенция по заетостта в Германия.

За издаване на такова разрешително, агенцията по заетостта изисква изрядно участие в процедурата по уреждане на отпуск.

Проверката може да бъде извършена по-време на целия период на заетост в Германия. При негативен резултат не се издава ново разрешително, а текущото може да бъде отнето.

Всяка дейност, извършвана на строителен обект в Германия, трябва да бъде регистрирана и в SOKA-BAU. За тази цел се  попълват формулярите „Основни данни за работодателя“ и „Основни данни за работника“. Промени в данните се подават в писмена форма.

SOKA-BAU изиква от работодателя документ за регистрация в родината, напр. справка за актуално състояние от Търговския регистър, разрешително за упражняване на дейност, регистрация в съответната занаятчийска камара и др. подобни. Само по този начин SOKA-BAU може да извърши проверка, дали фирмата е задължена да вземе участие в процедурата.

Работодателят подава всеки месец сведения под формата на електронна месечна декларация, съдържаща информация относно брутното трудово възнаграждение, като спазва договорената в колективния трудов договор минимална часова ставка.

Освобождаване от електронно подаване на сведенията може да стане само чрез доказателство, че работодателят не е способен да подаде декларация в този й вид.

Работодоателят е задължен да предостави на работниците си платен отпуск, ако през периода на пребиваване те изискат такъв.  Възнаграждението за отпуск възлиза на 14,25 % от досегашното брутно възнаграждение. Вече платения отпуск и съответните дни се описват в месечната декларация в следващия месец. Месечната декларация се подава до 15-то число на следващия месец.

Въз основа на подадените данни SOKA-BAU изчислява размера на сумата за възстановяване към работодателя.