Месечни вноски

Месечната вноска за процедурата по уреждане на отпуск се изчислява на базата на брутната заплата. От януари 2022 г. тя възлиза на 15,20 %. Вноската се заплаща ежемесечно от всички работодатели. Сумата за нея трябва да постъпи по сметката на SOKA-BAU до 28-то число на следващия календарен месец

Ако на работника бъде предоставен отпуск, SOKA-BAU възстановява на  работодателя възнаграждението за отпуск в размер на 14,25 % от брутното трудово възнаграждение. В този случай е без значение дали отпуска е придобит при трудово правоотношение с настоящия или предходен работодател. Тази процедура гарантира запазване правото на отпуск на командированите работници и разпределя задълженията между няколко работодателя.

Вноските към Каса Отпуски се заплащат от работодателя отделно от заплатата. Работодателят няма право да задържа или удържа вноската от заплатата на работника.

Последствия при просрочване на плащанията

Ако работодателят просрочи плащането на месечните вноски, SOKA-BAU начислява наказателна лихва в размер на 0,9 % върху дължимата сума за всеки започнат просрочен месец.

При множество просрочени плащания SOKA-BAU е в правото си да заведе съдебен иск. Компетентен орган е Съдът по трудовоправни спорве във Вийсбаден.