Поръчители

Отговорност на поръчителите

Възложителите носят отговорност за своите подизпълнители.

Работодателят е задължен да заплаща съответните вноски към SOKA-BAU в пълния им размер. Ако той не изпълни това, в съответствие с § 14 AEntG (Закон за изпращане на работници в чужбина), респективно § 12 SokaSiG (Закона за защита на социалните каси) SOKA-BAU изисква задълженията му от фирмата възложител.

Система за предварително предупреждение на фирма възложител

Посредством така наречената система за предварително предупреждение на възложителя, SOKA-BAU уведомява фирмата възложител, дали наетият от него подизпълнител взема участие съгласно изискванията в процедурата за уреждане на отпуск.

За тази цел подизпълнителят упълномощава възложителя чрез специално пълномощно, месечно да получава информации за конкретен строителен обект. В този документ са описани броят на работниците, часовете на заетост и брутното трудово възнаграждение.

Възложители на преквалифицирани подизпълнители и такива, които могат да представят удостоверение от SOKA-BAU за освобождаване от отговорност относно техния подизпълнител, не биват подвеждани под отговорност от SOKA-BAU.