Често задавани въпроси

По правило месечните декларации се подават по електронен път. За това Ви е необходима парола, която можете да заявите при нас. Формуляра за това можете да откриете тук.

Вноската в Каса Отпуски възлиза на 15,20 % от януари 2022 г.

Вноската за съответния месец трябва да бъде внесена до 28-то число на следващия месец. SOKA-BAU не издава фактура.

Ако не командировате Вашите служители без прекъсване през целия месец, моля, декларирайте за всяка отделна командировка през месеца точните периоди на командироване със съответната дата на начало и край на командировката. Моля, не забравяйте да посочите точния общ брой часове, отработени от всеки от служителите в Германия през съответния месец.

Вноската финансира възнаграждението за отпуск на работниците.

Подробности за процедурата с разяснения относно възстановяване, компенсация и обезщетение ще намерите на тази страница.

При предоставяне на платен опуск от страна на работодателя по време на строителната дейност в Германия, то това възнаграждение бива изплатено директно на работника. SOKA-BAU възстановява вече изплатата сума на работодателя.

Чрез месечната декларация съобщавате дали и колко отпуск + възнаграждение сте отпуснали на работника. Възстановяването изисква всички вноски до момента да са заплатени.

Работникът може да подаде молба за компенсация. Тази компенсация може да бъде изплатена само и единствено на работника. Изплащане на работодателя е изключено.

Ако работникът не е ползвал полагащия му се отпуск и не е получил компенсация, то тогава той може да подаде в SOKA-BAU молба за обезщетение. Не е възможно изплащане на такова обезщетение на работодателя.

То е в размер на 14,25 % от брутното трудово възнаграждение.

Възнаграждението за отпуск по време на командировката е обект на немското законодателство. Ето защо, по-време на командировка на немски строителни обекти сте задължени да внасяте за своите работници вноски в SOKA-BAU. Участието в тази процедура замества вноските в сходни/подобни фондове в изпращащата страна за срока на командировката. Въз основа на това работниците нямат право на двойно възнаграждение за отпуск.

Изключения съществуват само ако заплащате вноски в родината в каса, сходна на SOKA-BAU. В тези случаи има подписани споразумения за взаимно признаване. Понастоящем това се отнася за каси от Белгия, Дания, Франция, Италия и Австрия.

Ние сме длъжни да удържим ДОД, когато Ви изплащаме компенсация или обезщетение. Тази  фиксирана сума превеждаме  на Финансова служба Висбаден. Щом подадете заявление за компенсация или обезщетение, автоматично се удържа ДОД. 

Веднъж годишно Ви изпращаме специално удостоверение за данъчни удръжки. В него се посочва колко ДОД сме превели на Финансовата служба.

Искате да знаете, дали можете да получите пари обратно? 

Ние не сме компетентни относно възстановяването на данъци.

Подайте във Финансовата служба (Финансова служба за строителни обекти) на Вашия работодател заявление за връщането на данъци. Обърнете се относно това към  Вашия последен работодател, при който е възникнал полагаемият отпуск. 

Изпратете всички необходими документи и цялата информация на компетентната Финансова служба по пощата. 

Вашият работодател не трябва да плаща данъци в Германия? Тогава се обърнете към Финансовата служба, компетентна за Вашата родна страна.