Месечна вноска към Каса Отпуски

Основа за изчисляването на размера на месечната вноска към Каса Отпуски е полагащото се на работника брутно трудово възнаграждение. По правило то се базира на трудовия договор във връзка с разпоредбите на законодателството и на колективните трудови договори на държавата, от която работникът е командирован. 

Вноските към Каса Отпуски, които командироващи предприятия месечно трябва да заплащат на СОКА-БАУ са

  • 14,30 % от януари 2010 г. до декември 2013 г.
  • 15,30 % от януари 2014 г. до декември 2014 г.
  • 15,10 % от януари 2015 г. до декември 2015 г.
  • 14,50 % от януари 2016 г. до декември 2018 г.
  • 15,40 % от януари 2019 г. до декември 2021 г.
  • 15,20 % от януари 2022 г.

от месечните брутни трудови възнаграждения на всички командировани в Германия работници. Вноската за всеки месец трябва да е постъпила по сметката на SOKA-BAU до 28-то число на следващия календарен месец. В противен случай се начисляват наказателни лихви в размер на 0,9 % от дължимата сума за всеки започнат пресрочен месец.