Законови разпоредби

Правната основа на задължението за участие на чуждестранни фирми  в процедурата по уреждане на отпуск е описана в Закона за изпращане на работници в чужбина (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG), в десетия Регламент, регулиращ работните условия на строителните обекти (Zehnte Bauarbeitsbedingungenverordnung – 10. BauArbbV) и в Закона за защита на социалните каси (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz – SokaSiG). Задължителни за строителния отрасъл са следните общозадължителни колективни трудови договори: