Чуждестранни фирми, които командироват работници на строителни обекти на територията на Федерална Република Германия с цел извършване на строителни работи, са  равнопоставени, що се отнася до минималните условия на труд, с немските такива. Цел на тази процедура е осигуряване на лоялна конкуренция и запазване основните права на работниците. Това означава, че командироващите фирми също са задължени да осигурят на  работниците си минимално трудово възнаграждение, право на отпуск и възнаграждение за предоставен такъв. С този регламент ФР Германия прилага европейската Директива за командироване на работници и осигурява еднакви условия за работа.
 
Командироващите фирми участват в процедурата за предоставяне на опуск в стоителната индустрия, която се базира на разходопокривна процедура. Назначените работници събират през целия период на командироване отпуск. Това е възможно при различни работодатели. Работодателят заплаща на SOKA-BAU ежемесечна вноска, която се базира на брутната заплата на даден работник. Вноската се изчислява автоматично при подаване на така наречената eлектронна месечна декларация. С тази вноска се финансира събрания от работника за даден месец опуск. Ако на работника бъде предоставен платен опуск, то работодателя е длъжен да му го изплати. През следващия месец този предоставен опуск бива заявен от работодателя в месечната декларация. С това той претендира за възстановяване на сумата. Ако командировката е приключила преди повече от три месеца, то работника може да подаде формуляр за изплащане на компенсация/обезщетение.

Директно към темата

Открийте бързо и директно информация по конкретните теми